سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن

سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن:

سردمزاجی در بانوان علت های گوناگونی دارد، که این روزها در زوج های جوان بسیار شایع می باشد. اگر این مشکلات بررسی و حل نشوند می توانند اثرات نامطلوبی را بر زندگی مشترک بجای بگذارند و باعث ازبین رفتن محبت دربین زوجین شود. مهم ترین علت سرد مزاجی زنان ریشه در عوامل بیولوژیکی، روانی و رفتار مردان دارد.

سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

چه عواملی باعث سردمزاجی خانم ها می شود.

عوامل مؤثر در بروز بی میلی جنسی در زنان:

سردمزاجی در بانوان یکی از مشکلاتی است که اگر جـدی گرفـته نشود، می تـواند مسبب مشکلات زیادی در زندگی مشترک شود و به قـهر و جـدایی بیـن زوجیـن منـجر شود. خانم هایی مبتلا به بی میلی جنـسی هستند که به شروع فـعالیت جنسی به مـدت شش مـاه مـداوم تمایـل نـشان نمی دهـند و با دیـدن، شنـیدن، لـمس کردن و بـوییدن تـحریک نـمی شوند. همچـنین این بانوان در 75 تا 100 درصد مـواقع خـیال پـردازی های جنسـی و شـهوت انگیز را تـجربه نـکرده اند.

دلایل اصلی بی میلی زنان به رابطه زناشویی:

مشکلات جنسی مردان:

مشکلات جنسی مردان مانند انزال زودرس ، اختـلال نـعوظ و… در رابطه زنـاشویی سبـب بی میـلی زنان بـرای بـرقراری ارتبـاط جنسی می شود. مـردانی که از این مشکلات جنـسی رنـج می برند تـوانایی و مهـارت های لازم را بـرای ایـجاد یک رابـطه جنـسی ندارند و نمی تـوانند همسر خـود را ارضا کنند و همسر آن ها ارگـاسم را تـجربه نمی کند به همیـن دلـیل دچـار سردمزاجی می گـردد.

سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

نبودرابطه صمیمانه در زوجین

نداشتن رابطه صمیمانه:

در بعضی از موارد سردمزاجی در خانم ها به این علت ایجاد می شود که زوجین با یـکدیـگر رابـطه صمیـمانه ای ندارنـد و دچـار ضعـف کـلامی، چـشمی و لـمسی و اخـتلافات زنـاشویی و عـدم شنـاخت کـافی نسبت به تفـاوت های فیـزیولوژیک بـدن یکدیـگر هستـند . در چنین مـواردی زن دیـرتر از مرد به انـزال می رسد و زن ارگاسم را در رابطه جنسی تجربه نمی کند و با گذشت زمان نسبت به برقـراری رابـطه جنسی بی میل می گردد.

برداشت منفی از تصویر بدنی:

بعضی از خانم ها می پندارند از نظـر اندامی برای شوهرشان جذابـیت نـدارند و نیازهای همسرشان را نمی توانند برآورده کنند. دراین صورت نسبت به بـرقراری رابطه جنسی سرد می شـوند.

بیماری های روانی:

از موارد دیگر که منجر به بی میلی جنسی در بانوان می شود، سابـقه سوءاستـفاده هیـجانی یا جنـسی، ابتـلا به بیماری هـای روانـی مانند افـسردگی و اضطـراب، تـرس از باردارشدن یا شنـیده شدن صدا حیـن برقـراری رابـطه جنـسی اسـت.

سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

طرز فکر منفی نسبت به مسائل جنسی

بی میلی جنسی در زنان به چه صورت است:

طرز فکر منفی نسبت به مسائل جنسی:

عوامل فـرهنگی و تـربیتی باعث می شوند که خانم ها نـگرش منفی نـسبت به مسائـل جنـسی داشتـه بـاشند و فـعالیت جنسی را قبـیح و گنـاه بـدانند و نیازهای خود را به دلیل شـرم و حـیا مطرح نکنند. این نگرش منفی نسبت به مـسائل جنسی، بـاعث می شود فرد حـتی فکر کردن و خـیالپردازی جـنسی را گـناه بداند و با توجه به اینکه مـغز مهم تـرین ارگان جـنسی است و در رفتار جنسی نـقش پر رنـگی دارد ، میـل ایجاد به برقراری رابـطه کـمتر به وجود می آید.

عوامل فیزیولوژیکی:

از دیگر عوامل موثر در ایجاد سرد مزاجی بانوان عوامل فیـزیولوژیکی مـانند پایـین بودن سطـح تـستوسترون، ابـتلا به بیماری هایی مانند سـوءتغذیه، تـیرویید، دیـابت، تـنگی عروق و هـمچنین استفاده از قرص های ضـدبارداری، ضـدافسردگی، ضـدفشارخون و شیـردهی است.

راه حل هایی ساده برای به ارگاسم رسیدن خانم ها

چند استراتژی که به زنان کمک می کند تا بتوانند بر مشکلات جنسی خود غلبه کنند:

  • در هنگام رابطه جنسی با همسرتان تنها باشید و کودک خود را از اتاق بیرون ببرید.
  • بدن خود را بشناسید و در مورد آنچه شما را بیشتر تحریک می کند با همسرتان صحبت کنید و این حرکات و یا حالت ها را از همسرتان بخواهید.
  • به رابطه زناشویی خود هیجان تزریق کنید و پوزیشن های جدید را امتحان کنید.
  • از تکنیک های تمدد اعصاب مانند حمام آب گرم قبل از برقراری رابطه جنسی استفاده کنید.
  • از روان کننده های واژن برای برطرف کردن مشکل در تحریک شدن جنسی به خاطر خشکی واژن، استفاده کنید.

سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

درمان سردمزاجی بانوان

مزاج ها و رابطه جنسی:

کسانی که مـزاج گرم و تـر دارند تـمایل بـیشتری برای انجام رابطه جنسی دارند در حالی که افرادی که مـزاج آنها سرد به ویژه سرد و خـشک است نـیاز کمتری به رابطه جنسی دارند. اگر بی میلی جنسی یا کم بـودن تمایل بـرای رابطه جنسی، به دلیل سوء مزاج باشد باید درمان صورت بگیرد.

بهترین درمان ها برای سردمزاجی خانم ها:

سردمزاجی در خانم ها قابل درمان است و می توان با درمان عـوامل زمینه ای، تـغییر در بعضی از روش های غلط و یا اصـلاح شیوه های مخـتلف رفـتاری و با مصرف بعضی از گیاهان دارویـی سرد مزاجـی در زنان را درمـان نمود.

مصرف سنجد:

یکی از بهترین داروهـای گیاهی برای پیشگیـری و درمـان اختلال های جـنسی در زنـان مصرف دمـنوش تـهیه شده از سنـجد یا جـوشانده سنجـد اسـت. بر اساس تحـقیقات انجام شـده گـل گیاه سـنجد و مـیوه آن بر درمان اخـتلال جنـسی زنـان و درمـان ابـتلا به اضـطراب حـین رابـطه زناشـویی بسیـار مـوثر است تا جـایی که از ایـن گیاه کپـسول هایی به صورت صنـعتی تهـیه شده که بـرای درمان بـیماری های جنـسی در داروخـانه های کشـورهای اروپـایی به مـردم عرضـه می شود.

ریوند چینی:

بسیاری از بانوان بعـد از ازدواج به علت درد رابطه زناشویی دچار تـرس ها و اسـترس هایی می شوند که آنـها را دچار مـشکلات روحـی و روانـی بسیاری می سازد. این مشکلات در صورت عدم درمان سبب بروز مـشکلات و اختـلاف هایی میـان زوجـین می شود و در بـرقراری رابطه زناشویی اثرگذار است. نوشـیدن دمنوش تهیه شده از گـیاه و ریـشه ریـوند چیـنی سبب کاهش درد نـاحیه لگن زنـان می شود و بـدین گـونه این کـاهش درد سـبب برقراری بـهتر رابـطه زناشویـی و رهـایی از اسـترس و تـرس از رابطه خواهد شد. اما خانم هایی که در مرحله شـیردهی به نوزاد به سـر می برند به هیـچ وجه از این گیـاه یا مشتـقات آن استفاده نـکنند.

سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

فلفل سبز برای تقویت توانایی جنسی

گیاهان وسبزیجات مفید:

سبزیجات و خـوراکی هایی که به تقویت تـوانایی جـنسی زنان کمک می کـنند عبـارتند از :چغـندر، شـاهی، فـلفل سبز، پیـاز، تـرب، کشـمش و تـمشک ، شیره نارگـیل و آب انـگور. خانـم ها باید برای تـقویت توانایـی جنسی و جـسمی خود مصرف عـسل طبیـعی و خالص را در وعـده صبـحانه فراموش نـکنند. هـمچنین خـوردن روزانـه حبهای تهیه شده از خـرما، گـردو و دارچـین نیز بسیار مـوثر اسـت. برای تـهیه این حب ها ابـتدا هسته خـرما ها را جدا کرده و مـغز گردو و خـرما را بکـوبید تا نـرم شود و سپس به آن دارچـین اضافـه نـمایید و حب ها را درست کنید و هر روز 4 تا 5 حب بخوریـد. برای تـهیه این حب ها شما به 6 خرما و 3 مغز گردو و کـمی دارچـین نیاز دارید.

سبک زندگی تان را عوض کنید:

بـو علی سینا معـتقد بوده است که کاهش مـیل جنسی بـیماری است که با نـوع رژیم غذایی هر فرد ارتـباط دارد. او یـکی از عوامل مـوثر در کـاهش میل جنـسی را مصرف بیش از انـدازه از غذا و خوراکی های نـامناسب می داند. از دیگـر مواردی که در ابتـلا به ناتوانی و کـاهش میل جنسی بسـیار مـوثر است، سبـک زندگی افراد ، چگونگی حمـام کردن، زمـان بیدار شدن و به خـواب رفتـن آنان است. افرادی که دچار کاهـش میل جنسی هـستند بهـتر است از نـخود، لـوبیا، تـخم خربزه، کـنـجد، پـیاز، هویـج، مـاهی ازون بـرون، خاویـار، عسـل، زعـفران، انـگور شیرین، گوشـت گوسفند، شـلغم، کـلم، حـلیم گندم، کنـگر، نـعناع، شنـبلیله و مارچـوبه در برنامه غذایی خود یا به صورت چـاشنی غذاهایشـان استـفاده نمایند.

گل سرخ درمانی:

یکی از گیاهان موثر در درمان ناتـوانی یا کم توانی جنسی گل سـرخ است که می توان از آن به صورت خوراکـی یا موضعی برای درمان اسـتفاده نمود. برای درمان ناتوانی جنسی و افزایـش توانایی بدن مردان و زنـان بهتر است از روغن گل سرخ به صـورت موضعی استفاده نمایید و این روغن را به ناحـیه شکم بمالید و یا اینکه می توانید به صورت خوراکی از گل سرخ استفاده نمایید. امروزه عصاره گل سـرخ به صورت صنعتی در داروخـانه ها و عطاری ها وجود دارد . مصرف گل سرخ به صـورت خوراکی سبب بهبود عملکرد دسـتگاه گوارش و افزایش آرامـش و کنترل تپش قلب می شود.

سرد مزاجی درخانم ها، علت و درمان آن, مجله اینترنتی چارگوشه

مصرف گیاه جنسینگ

مصرف جنسینگ:

مصرف جنسـینگ که ریشه یک گیاه چـندین ساله چینی است می تـواند سبب افزایش قوای جنسی گردد. چینی هـا این گیاه را در برنامـه غذایی اعضای خانواده می گذارند و در آشپزخانه تمامی خانواده های چینی ریشه گیاه جـنسینگ پیدا می شود زیرا این گـیاه ابتلا به ناتوانی و کم تـوانی جنسی و جسمی را درمان می کنـد.

 

مطلب پیشنهادی

قرص اختلال نعوظ چیست و چه عوارضی دارد؟, مجله اینترنتی چارگوشه

قرص اختلال نعوظ چیست و چه عوارضی دارد؟

قرص اختلال نعوظ چیست و چه عوارضی دارد؟ برای درمان اختلالات مربوط به نعوظ در …