روان‌درمانی یا سایکوتراپی چیست؟

روان‌درمــانی یا سایکوتراپی چیست؟

روان درمــانی چیست؟

آیا روان درمــانی در درمــان اختلال روانی موثر اســت؟
شاید این سوال خیلی از ماها باشــد؛ روان‌درمــانی واژه‌ای آشنا  برای همه‌ی ماســت اما بیش‌تر مردم با ساز و کار سایکوتراپی آشنایی نــدارنــد. برخی از مردم روان‌درمــانی را گوش دادن روان‌شناس به  گفته‌های درمــانجو می‌داننــد اما روان‌درمــانی فرآینــدی پیچیده‌تر از گوش کردن به گفته‌هاســت. روان‌درمــانی مهارتی اســت که روان‌شناس برای آموختن آن باید سال‌ها در دانشگاه آموزش ببینــد و در کلینیک‌های روان‌شناسی آن را تجربه کنــد.

روان‌درمانی یا سایکوتراپی چیست؟

روان درمــانی

روان‌درمــانی یا Psychotherapy چیست؟

روان‌درمــانی، سایکوتراپی یا Psychotherapy به فرآینــدهای درمــانی گفته می‌شود که با هدف حل مشکلات و درمــان اختلالات روان‌شناختی، بر رفتار و فرآینــد روانی انسان اثر مثبت می‌گذارنــد. روان درمــانی به دنبال بهبود سلامت روان، حل مشکلات، کاهش رفتارهای ناراحت کننــده، باورها، اجبار، افکار یا احساسات و بهبود روابط میان‌فردی و مهارت‌های اجتماعی اســت. روان‌درمــانی اثربخش‌ترین راهکار برای درمــان اختلالات روان‌شناختی اســت. در درمــان بیش‌تر اختلالات روان‌شناختی، دارو درمــانی نقش کنترل بیماری و بهبودبخشی را انجام می‌دهد و روان‌درمــانی نقش اصلی درمــان را بازی می‌کنــد پس بدون روان‌درمــانی اختلالات روانی درمــان نمی‌شونــد.

روان‌درمانی یا سایکوتراپی چیست؟

سایکوتراپی چیست؟

شیوه‌های روان‌درمــانی

بیش از ۱۰۰ روش روان‌درمــانی برای اختلالات روانی گوناگون به کار گرفته می‌شود. این شیوه‌ها بر پایه‌ی شاخه‌های گوناگون روان‌شناسی ساخته شــده‌انــد و هر شیوه برای برخی از اختلالات روان‌شناختی کاربرد بیش‌تری دارد. برای نمونه می‌توان از روش‌هایی ماننــد روانکاوی، روان‌درمــانی شناختی-رفتاری یا CBT، رفتار درمــانی،روان‌درمــانی مثبت‌نگر، روان‌درمــانی شناختی، نوروفیدبک، هیپنوتراپی و… نام برد.

این‌که اختلال روانی با چه روشی درمــان شود به دو چیز بستگی دارد. نخست این‌که یافته‌های دانش روان‌شناسی، کدام روش را برای درمــان اختلال روانی موثرتر می‌دانــد؛ دوم این‌که روان‌شناس پیرو کدام رویکرد روان‌شناسی اســت. برای نمونه کسی که پیرو رویکرد روانکاوی باشــد به احتمال زیاد برای درمــان افسردگی از رویکرد روانکاوی بهره‌گیری  می‌کنــد. و کسی که رویکرد شناختی دارد برای درمــان اســترس از روان‌درمــانی شناختی-رفتاری یا CBT کمک می‌گیرد.

روان‌درمانی یا سایکوتراپی چیست؟

چه کسی روان درمــانی می کنــد؟

روان‌درمــانی کار یک روان‌شناس اســت نه روان‌پزشک:

روان‌درمــانی فرآینــدی ساده نیست. هر روان‌شناس برای اینکه بتوانــد به عنوان روان‌درمــانگر کار کنــد باید سال‌ها در دانشگاه آموزش ببینــد و در کار با درمــانجویان تجربه به دست آورد تا بتوانــد در این راه پیروز باشــد. شوربختانه برخی از روان‌پزشکان نیز خود را در زمینه‌ی روان‌درمــانی توانمنــد می‌داننــد که باوری نادرست اســت. زیرا روان‌پزشکان برای درمــان دارویی اختلالات روانی آموزش دیده‌انــد و هماننــد روان‌شناسان توانایی روان‌درمــانی اختلالات روانی را نــدارنــد.

یکی از بهترین راهنماهای شناسایی و درمــان اختلالات روانی کتاب DSM 5 اســت. در این  کتاب، اختلالات روانی به صورت طبقه‌بنــدی شــده به همراه نشانه‌ها و شیوه‌های دارو درمــانی و روان‌درمــانی هر اختلال یاد شــده اســت.

روان‌درمانی یا سایکوتراپی چیست؟

طول درمــان سایکوتراپی چقدر اســت؟

درمــانجو به چنــد جلسه روان‌درمــانی نیاز دارنــد؟

تعداد جلسات بستگی به نوع اختلال روانی، شــدت اختلال، مدت زمانی که فرد به آن دچار بوده و شیوه‌ی روان‌درمــانی که برای درمــانجو به‌کارگیری می‌شود دارد. به طور کلی هر جلسه روان‌درمــانی ۴۵ دقیقه اســت و درمــانجو به حداقل ۲۰ جلسه نیاز دارد. جلسات معمولا هفته‌ای یک بار برگزار می‌شونــد. روان‌درمــانی هنگامی اثربخش خواهد بود که درمــانجو با روان‌شناس همکاری داشته باشــد و جلسات را نیمه‌کاره رها نکنــد. به یاد بسپاریم ما در یک هفته دچار اختلال روانی نمی‌شویم اختلال روانی نتیجه‌ی سال‌ها رنج و ناراحتی اســت که ما بر دوش کشیده‌ایم و نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم. پس نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک یا دو جلسه اختلال روانی درمــان شود.

روان‌درمانی یا سایکوتراپی چیست؟

مطلب پیشنهادی

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟   ما ادم ها  ها بر اساس سرشتمان  طوری افریده …