راه های افزایش امید در زندگی-حتما بخوانید.

راه های افزایش امید در زنـــدگی

بعضی اوقات ممکن اســـت فرد همه‌ی امیدش به زنـــدگی را از دســـت بدهد. این اتفاق ممکن اســـت به دلیل شکســـت‌های متوالی در زنـــدگی باشــد. نتیجه‌ی آن ایجاد دردی وصف‌ناپذیر اســـت. طلاق، شکســـت در فعالیت اقتصادی، اخراج از کار، از دســـت دادن عزیزان و… از جمله اتفاقاتی هســـتنـــد که می‌تواننـــد امید در زنـــدگی را از بین ببرنـــد. در نهایت شما احساس می‌کنید به آخر خط نزدیک شــده‌اید و انگیزه‌ای برای ادامه دادن نـــدارید.

زمانی که ما دچار شکســـت بزرگی می‌شویم، بخش اعظم امیدی که کم‌کم در زنـــدگی به دســـت آورده‌ایم را از دســـت می‌دهیم. ماننـــد قدرت اراده، چشمه‌ی امید ما هم می‌توانـــد به راحتی خشک و نابود شود. وقتی تنها کاری که پس از یک شکســـت بزرگ انجام می‌دهید دچار نگرانی و اســـترس شــدن و فکر کردن به ترس‌هایتان اســـت، از دســـت دادن همه‌ی امیدتان اتفاق محتملی خواهد بود.

راه های افزایش امید در زندگی حتما بخوانید.

شکســـت بخشی از چرخه‌ی زنـــدگی اســـت. شکســـت به ما می‌آموزد که ما انسان‌های کاملی نیســـتیم. حتی اگر در اثر تصمیمات غلط یا اتفاقات بد احساس شکســـت کنیم، باز هم نباید همه‌ی امیدمان را از دســـت بدهیم. شکســـت‌ها ما را برای زنـــدگی بهتر و درخشان‌تر آماده می‌کننـــد. شاید این موضوع در همان روزها احساس نشود، ولی گذر زمان برای ما اتفاقات خوبی رقم خواهد زد.

با تمام این اوصاف وقتی که احساس می‌کنیم کل دنیای ما ویران شــده اســـت، چه اتفاقی می‌افتد؟ چگونه امید را در دل‌مان زنـــده نگه داریم؟ چگونه در آینـــده در مقابل از دســـت دادن تمام امیدمان مقاومت کنیم؟ ۵ راه ساده و سرراســـت برای زنـــده نگه‌داشتن امید وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

چطور شکســـت را به پیروزی تبدیل کنیم؟

۱. ارزیابی مجدد شرایط

امید در زنـــدگی – شرایط را مجددا ارزیابی کنید

زنـــدگی شبیه لنز دوربین اســـت. هر چیزی که بر روی آن تمرکز کنیم، برای ما واضح‌تر و واقعی‌تر به نظر می‌آید. اگر بر روی نقاط منفی تمرکز کنیم، فقط نقاط منفی را می‌بینیم. ولی وقتی تمرکز خود را بر روی نقاط مثبت منعطف کنیم، چیزهای مثبت بهتر دیده می‌شونـــد. ما همان چیزی را درو می‌کنیم که کاشته‌ایم.

راه های افزایش امید در زندگی حتما بخوانید.

وقتی که در زنـــدگی با شکســـت بزرگی مواجه می‌شوید، باید نسبت به شرایط موجود ارزیابی مجددی انجام بدهید. توجه کنید که بسیاری از افراد موفق هم بارها در زنـــدگی طعم شکســـت را چشیده‌انـــد.

صحبت ما فقط در مورد موفقیت مالی نیســـت. اگر شما در پی شکســـت تسلیم نشوید، موفقیت در تمام زمینه‌ها برای شما امکان‌پذیر خواهد بود. به شکســـت به چشم مانعی نگاه کنید که با پریدن از روی‌ آن می‌توانید به سمت موفقیت حرکت کنید. اجازه نـــدهید موانع سد راه شما بشونـــد.

کل زنـــدگی برای شما مثل یک سفر ماجراجویانه اســـت. فقط مقصدتان نیســـت که اهمیت دارد. در اهداف خود بازنگری کنید تا ببینید دقیقا هدف‌تان چیســـت و چرا چنین هدفی دارید. اگر دلایل شما محکم و قانع کننـــده بود، نگذارید هیچ شکســـتی مانع راه شما بشود‌.
این جملات مثبت را افراد موفق هر روز به خود می‌گوینـــد.

۲. قلب خود را سرشار از قدردانی و شکرگزاری کنید
امید در زنـــدگی – قدردان داشته‌های خود باشید

راه های افزایش امید در زندگی حتما بخوانید.

شاید به نظر شما این حرف شعارگونه بیاید. اما بهتر اســـت ما به جای حسرت چیزهایی که نـــداریم، قدردان داشته‌های خود باشیم. ذهن‌تان چیزی را درو می‌کنـــد که خودتان در آن کاشته‌اید. شکرگزار باشید تا ببینید زنـــدگی‌تان چگونه تغییر می‌کنـــد و امیدتان دوباره زنـــده می‌شود.

افراد زیادی در دنیا فقر، جنگ، قحطی، ظلم حاکمان و انواع معلولیت‌ها را تحمل می‌کننـــد. وقتی که ما بر روی چیزهایی خوبی که در زنـــدگی داریم تمرکز کنیم، می‌توانیم به جای ناامیدی، شکرگزار داشته‌های خود باشیم.

زمانی که احساس می‌کنید هیچ چیزی در زنـــدگی نـــدارید که به خاطرش شکرگزار باشید، تلاش کنید تا فهرســـتی از داشته‌های خود تهیه کنید. همین که زنـــده‌اید، می‌توانید بخوانید، حرف بزنید، غذایی برای خوردن دارید و افرادی شما را دوســـت دارنـــد، دلایل خوبی برای شکرگزاری هســـتنـــد.

ما همیشه می‌توانیم دلیلی برای قدردانی داشته باشیم. قدردانی خصلتی اســـت که با تمرین می‌توانیم کسب کنیم. وقتی که ما خوبی‌های دنیا را ببینیم، امید در زنـــدگی در ما دوباره زنـــده می‌شود و منتظر اتفاقات خوب در زنـــدگی خود خواهیم بود.

۳. بی‌طرفانه به شرایط موجود نگاه کنید

راه های افزایش امید در زندگی حتما بخوانید.

سخت‌ترین قسمت شکســـت و ناامیدی، ناتوانی ما در نگاه بی‌طرفانه به شرایط اســـت. چه ما مسبب مصیبت یا اتفاقی باشیم چه نباشیم، نگاه بی‌طرفانه به وضعیت می‌توانـــد تفاوت زیادی ایجاد کنـــد. خیلی سخت اســـت که احساسات درونی و امیال خود را از شرایط موجود حذف کنیم.

اما وقتی که بی‌طرفانه و بدون تعصبات به شرایط نگاه کنیم، می‌توانیم علت و تأثیر شرایط را بر روی رفتارمان شناسایی کنیم. در این زمان باید اصلاحات لازم را بر روی خودمان انجام بدهیم تا بتوانیم به هدفی که داریم، نزدیک شویم. اگر ما بتوانیم خودمان را اصلاح کنیم و ناامید نشویم، در نهایت به رؤیاهای خود می‌رسیم و موفق می‌شویم.

چگونه در زمان حال زنـــدگی کنیم؟

۴. به حمایت دیگران تکیه کنید
امید در زنـــدگی – به حمایت دیگران تکیه کنید

از دســـت دادن همه‌ی امیدمان می‌توانـــد ما را ویران‌ کنـــد. وقتی که ما قدم در مسیر آرزوهای خود می‌گذاریم، سختی‌های زیادی برای ما پیش خواهد آمد. ولی وقتی به افرادی تکیه کنیم که از ما حمایت می‌کننـــد، کمی از مشکلات ما کاســـته می‌شود.

راه های افزایش امید در زندگی حتما بخوانید.

دیگران می‌تواننـــد چشم‌انـــدازی از شرایط را به ما نشان بدهنـــد که خودمان از آن غافل بوده‌ایم. هنگامی که با شرایطی بسیار سخت مواجه می‌شویم، خانواده، دوســـتان، همکاران و سایر افراد می‌تواننـــد از ما حمایت کننـــد.

احساس تنهایی را کنار بگذارید و بپذیرید که به دیگران نیاز دارید

۵. باور داشته باشید
امید در زنـــدگی – به خدا ایمان داشته باشید

گاهی اوقات باید ایمان داشته باشیم که اتفاقات خوبی در راهنـــد. و به این درک برسیم که هر اتفاقی دلیل و حکمتی دارد و همه چیز تحت کنترل و قدرت ما نیســـت. اگرچه ممکن اســـت ما همیشه حکمت یک اتفاق را درک نکنیم ولی قطعا دلیلی برای رخ دادنش وجود دارد.

هر دینی که داشته باشید، ایمان داشتن نشان دهنـــده‌ی اعتماد و اطمینان‌تان به رخ دادن اتفافات خوبی اســـت که در راهنـــد. تکیه بر ایمان‌تان به شما کمک می‌کنـــد تا امیدتان افزایش یابد.

راه های افزایش امید در زندگی حتما بخوانید.

شاید گفتنش ساده‌ باشــد، ولی می‌توانبم به مرور زمان امید را دل‌مان تقویت کنیم تا در مواجهه با بزرگترین مصیبت‌ها هم به طور کامل از بین نرود. چیزی که ما را نکشــد، قوی‌ترمان می‌کنـــد. ما باید به خلقت هوشمنـــدانه‌ی جهان اعتماد داشته باشیم. انسان‌ها فقط برای زنـــده مانـــدن آفریده نشــده‌انـــد، بلکه هدف خلقت آنها کمال اســـت.

مطلب پیشنهادی

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست استفاده از دست برای بیان …