راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

راه رسیدن به آرامش چیست ؟

راه رسیدن به آرامش چیست ؟

همه ما در طول زندگی به دنبـال پیدا کردن راهی برای به آرامش رسیدن هستیم.
زندگی‌کردن مهـارتهـایی را می‌طلبد که اندوختن آنهـا هیچ‌گاه پایانی ندارد و آموختن آنهـا تنهـا بـا زندگی در دنیای واقعی ممکن اســت. یکی از این مهـارتهـا توان آرامش‌یابی اســت، یعنی قابلیت بـازتولید قوای جسمی و روانی که در طول شبـانه روز در برخورد بـا اســترسهـای مختلف از مقدار کارائی آنهـا کاســته می‌شود .

راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

آرامش یافتن

آرامش چیست؟

آرامش آن چيزي نيست که در مکاني بي سرو صدا , بي مشکل ، بي کار سخت يافت  شود , چيزي اســت که مي گذارد در ميان شرايط سخت , در قلب ما حفظ شود . اين تنهـا معناي حقيقي آرامش اســت .

آرامش در میان ما انسانهـا یک کلمه ی غریبی اســت که بدست آوردن آن به این سادگی امکان پذیر نمی بـاشد چون که افکار؛ رفتـار و ذهنیات ما انسانهـا مدام در حال  تغییر شکل اســت؛ مادی گرایی و حرص مال دنیا و افکار منفی بـاعث شده اســت که این گوهر ارزشمند را در وجود خودمان از بین ببریم و جـای آن را به عصبـانیت، نفاق، کینه و حسادت تبدیل کنیم.

بـا تجزیه حروف این کلمه نتیجه می گیریم که آرامش یعنی:

آ : آسودگی خاطر

ر: رهـا شدن و رسیدن

ا : احساس

م: مشکلات درونی و برونی

ش: شادی درون

آرامش یعنی رهـا شدن از مشکلات درونی و برونی و رسیدن به آسودگی خاطر و احساس شادی درونی اســت.

راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

آرامش یابی به تمرین نیاز دارد

تمرین‌هـای آرامش‌یابی:

در دنیای مدرن سرعت تغییر چیزهـا شدید شده‌اســت و انسان در عرض زمان کوتـاهی در معرض تغییرات مختلف قرار دارد: تنوع شدید دیدنیهـا، شنیدنیهـا و … در این حال زمان کمتری برای بودن بـا خود و تجربه هوشیار لحظه‌هـای زندگی بـاقی می‌ماند. در این حال هر کسی نیاز به رابطه بیشتر بـا خود  دارد. البته این نیاز نیز چیز تـازه‌ای نیست و در بسیاری از فرهنگ‌هـا از زمانهـای بسیار دور راههـایی برای این نوع «بـا خودخلوت‌کردنهـا»  بوجود آمده‌اند (مثل مدیتـاتسیون و یا ذن در بودیسم که نشاندهنده وجود این نیاز در گذشته هستند) . آرامش‌یابی نقطه مقابل فشار اســت و این دو، دو کفه یک ترازو را می‌سازند. همانطوری که هیچ آدم زنده‌ای نمی‌تواند دائم در  معرض فشار بـاشد و از آن صدمه نبیند، هیچ کس نیز نمی‌تواند دائم در آرامش بسر ببرد و سالم بـاشد. موضوع اساسی در این میان تعادلی اســت که بـاید هر زمان بین این دو کفه ترازو برقرار شود تـا اگر فشار زیاد شد قابل کنترل بـاشد و در عین حال آرامش نیز آنقدر زیاد نشود که انسان به خلسه فرو برود .

راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

آرامش یافتن در همه جا

دو شیوه‌ آرامش‌یابی ( تمرینات آتوگین و تمدد عضلات ) که در این سایت معرفی شده‌اند را می‌توان نوع سازمانداده‌شده و تکامل‌داده‌شده روش‌هـایی دانست که تـاکنون نیز در فرهنگهـای مختلف (بخصوص فرهنگ‌هـای شرق) وجود داشته‌اند. این شیوه‌هـا که ابتدا برای کارهـای درمانی در غرب درست شده‌اند رفته‌رفته در زمینه‌هـای غیر درمانی نیز رشد وسیعی  یافته‌اند و بـا تغییراتی که در آنهـا بوجود آمده می‌توان از آنهـا برای آرامش‌یابی و بعضا پیش‌گیری اختلالات روانی و جسمی اســتفاده کرد . این تمرین‌هـا در کل امکانات مختلفی را برای در کنترل قراردادن حالات روانی و جسمی فراهم می‌آورند و فرد بـا آموختن آنهـا می‌تواند در مواقع لازم کنترل‌هـای سالم خود را بر حالات خود اعمال کند. علاوه بر اینهـا توسط این تمرینات قدرت تمرکز نیز افزایش می‌یابد و فرد بـا کسب توان تشخیص چیزهـای مهم از چیزهـای کمتر مهم قادر می‌شود تـا نیروی خود  را بر چیزهـای مهم متمرکز کند و بـارآوری خود را در آن کارهـا بیشتر کند .

راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

نكات ساده براي دست يابي به آرامش :

–  نگاهتـان مثبت بـاشد و مثبت فكر كنيد: سعي كنيد فكرهـايتـان مثبت بـاشد.موقع حرف زدن، دقت كنيد كه از كلمات مثبت اســتفاده كنيد تـا احساس مثبتي داشته بـاشيد.بعد بقيه كارهـا را به اين احساس بسپاريد .

– انبساط عضلات: يك بـار بعضي عضلات خود، مانند بـازو يا پايتـان را منقبض كنيد و به سرعت آن هـا را رهـا كنيد. تفاوت ميان «انقبـاض» و «انبساط» معني آرامش اســت.سعي كنيد در موقع لزوم اين احساس را ايجـاد كنيد .

– براي پيروز شدن بر نگراني هـاي خود برنامه ريزي كنيد: هر روز زمان به خصوصي را براي فكر كردن روي مسائل و مشكلات در نظر بگيريد و نگراني تـان منحصر به همان لحظه هـا بـاشد. بـا گذشت آن چند دقيقه نگراني هـا را هم فراموش كنيد و ديگر نگران نبـاشيد .

– گيجگاه خود را ماساژ دهيد: برخي نقطه هـاي رهـايي از فشار عصبي در ناحيه ي گيجگاه قرار دارند. وقتي عمل بـازدم را انجـام مي دهيد، گيجگاه خود را كمي فشار دهيد و وقتي عمل دم را انجـام مي دهيد فشار را كمتر كنيد.

راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

– آرام راه برويد: سرعت حركت شما بـا احساســتـان رابطه ي مستقيم دارد.آرام راه برويد و حركات بدن خود را آرام تر كنيد.طولي نمي كشد كه آرام تر خواهيد شد .

– لبخند بزنيد: لبخند عضلات اصلي صورت را آرام مي كند.هم چنين بـاعث مي شود كه زنجيره اي از واكنش هـاي احساسي ايجـاد شود و احساس خوشايندي به شما دست دهد .

– به بزرگواري عادت كنيد:سعي كنيد بخشنده بـاشيد و به افراد مختلف كمك كنيد.

راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

و در اخر:

همانقدر که برای سلامتی جسمتـان ارزش قائل هستید به سلامت روان خود نیز توجه کنید.
کافی اســت در روز زمان کمی را به تمرینات بـالا اختصاص دهید ، بعد از مدتی متوجه تـاثیرات فوق العاده ان بر جسم و روان خود خواهید شد.
زندگیتـان سرشار از آرامش

راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

مطلب پیشنهادی

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود., مجله اینترنتی چارگوشه

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود.

چگونه شخصیـت جـذاب و دوست داشتنی از آن مـا شود. روابط فردی، شغلی و … …