دلنشین ترین اشعار خواجه حافظ شیرازی, مجله اینترنتی چارگوشه

دلنشین ترین اشعار خواجه حافظ شیرازی

دلنشین ترین اشعار خواجه حـافظ شیرازی

یادگار عمر :

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر

بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست

کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است

دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر

تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد

دلنشین ترین اشعار خواجه حافظ شیرازی, مجله اینترنتی چارگوشه

هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر

وی در گذار بــود و نظر سوی ما نکرد

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

اندیشه از محیط فنا نیست هر که را

بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر

در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهیست

زانرو عنان گسسته دواند سوار عمر

بی عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار

روز فراق را که نهد در شمار عمر

حـافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان

این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

خواجه حـافظ شیرازی

دلنشین ترین اشعار خواجه حافظ شیرازی, مجله اینترنتی چارگوشه

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …