دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

۵دلیل برای پرخوری

پرخوری

ممکن است درطی زمسـتان چنـدکیلو وزن تـان اضـافه شـده باشـد، بـدون اینکه دلیـل آن را بدانیـد. در واقع،لازم است کمی هم به عادات غذایی تان توجه کنید.خیلی از افراد عادت به پرخوری دارند، اما متوجه آن نیستند. در واقع، غذاخوردن آنچنان با فعالیتهای دیگر آمیخته شـده است که هیچوقت زمـان پرخوری کردن مان را متوجه نمیشویم. اگر عادت داریـد که نا آگاهانه درحال تماشای تلویزیون به خوردن چیپس مشـغول شویـد یا در سـینما با وجود اینکه شام خورده اید، مشـغول خوردن پاپ ُکرن میشوید یا در عین سیری دعـوت مادرتـان را برای پرس دوم قبـول میکنیـد،خیلی بیشـتر از نیـاز بـدنتان غـذاخورده ایـد، و میتوان گفت که پرخوری کرده ایـد.

بررسی عادت های غذایی

برای اینکه بفهمیـد نیاز بـدن تان برای غـذا خوردن تاچه حد است، بایدعادات غذایی تان را بررسـی کنید و اینکه چه تعداد دفعه در روز و چه مقـدار میخوریـد، و مهم تر اینکه دلیل پرخوری خود را بفهمید. پرخوری معمولا میتواند نشانه مشـکلی اساسـی باشد. زمانی که فهمیدید که بیش ازحد غذا میخورید باید دلیل آن را در عادات غذایی تان جستجو کنید تا بتوانید زندگی سالم تری را داشـته باشـید.

دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

پرخوری چیست؟

قبـل از اینکه اطمینان حاصل کنیـد که پرخوری میکنیـد یا نه،لازم است که عادات غـذایی تان را بررسی کنید که آیا نشان دهنده مشکلاتی مربوط به سلامتی تان است یا نه! پرخوری میتواند نوعی اختلال در نظم غذا خورد نباشدمثـل بی اشـتهایی یـا پراشـتهایی که میتوانـد به مشـکلات جـدی مثل دیابت یا بیماریهای قلبی منجر شود. این نوع پرخوری کردن ممکن است بـاحالاتی مثل افسـردگی یا احساس گناه همراه باشـد افرادی که به این مشـکل مبتلا میشونـد سـعی میکننـد که به تنهایی و دور  ازچشم سایرین غـذا بخورنـد تا دیگران از میزان غـذاخوردن آنها مطلع نشونـد.

البته یادآور شویم که افراد پرخور باافرادی که برای سـاختن مـاهیچه میزان زیـادی گوشت و پروتئین مصـرف میکننـد بسـیار متفاوت هسـتند. پرخوری هم از زیاد و بی رویه خوردن است حتی آن زمان که گشنه هم نباشید. از آنجا که مردها معموًلا اشتهای بیشتری نسبت به زنان دارند، این مشکل درآنهـا زیـاد به چشم نمی آیـد. هرچنـدکه پرخـوری کمـتر از اختلالات خوردنی جـدی است امـا بـاز هم ممکن است نشـانه بـدی از مشکلات جسمی یا روحی در فرد باشد. دلایل بسیاری برای پرخوری وجود دارد. برای شما که این مشکل را دارید باید بگوییم که بهتر است دنبال دلایل آن باشید.

 

دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

 

۱. خستگی و بی حوصلگی

ممکن است دلیل پرخوری شما این باشدکه کار دیگری جزخوردن به نظرتان نمی آیـد. در مورد آن فکرکنید. همه دوسـتانتان با دوسـتان خود سـرگرم هسـتند و تلویزیون هم برنامه جالبی برای تماشـاکردن نـدارد.خیلی از افراد فقط برای گذراندن وقت چیزی میخورند.خوردن عملی درونی و حسـی است و باعث تحریک حواس میشود. به همین دلیـل است که گـاهی به عنوان یک عمل تفریحی با آن برخورد میشود. البته ممکن است تفریـح خوبی باشـد امانباید به عنوان یک سرگرمی مثل بازی گلف از آن یادکرد.

 

۲.  اضطراب و فشارهای عصبی

اهمیتی ندارد که این فشارهای عصبی و روحی ازکجـا می آینـد (کـار،خانواده، مـدرسه ) ، …، همه مردم خواه ناخواه با این مسائل درطی روز دست به گریبان هسـتند.پس فکر نکنیـدکه شـما اسـتثناء هستیـد و هیـچ راهی برای از بین بردن این فشارهـا نداریـد مگر اینکه مشـغول خوردن شویـد. شـماهنگـامی که اضـطراب یا فشار عصبی داریـد چه میکنیـد؟ مشـغول خوردن میشویـد؟ این نوع خوردن های عصبی بیشتر درخانمها دیده میشود، اما بعضـی از آقایان هم با این مشکل دیده شده اند. خوردن به افراد احساسی توام با کنترل و قدرت میدهد و راحتی که بـا داشـتن شـکمی پر درخـود فکر میکنیـد ممکن است بتوانـد جلوی خیلی از مشـکلاتتان را بگیرد.

دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

۳.  ترک یـک نوع اعتیاد

سرانجام تصـمیم گرفته ایدکه اعتیادتان راکنار بگذارید، اما با مشـکل جدیدی روبرو شده اید.گاهی بعضـی افراد که درحال ترک اعتیاد هسـتند برای اینکه دیگرسـراغ اسـتفاده از آن مواد نروند، پیوسـته دسـتانشان پر است و مشغول خوردن میشوند و به نظرشان می آیـد که خوردن راهی بی ضـرر برای این کـار است. البته ممکن است که پرخوری در غـذا بهتر از اعتیـادشـما به مواد باشـد، اما راههـای بهتر وسـالم تری هم برای پر نگـاه داشـتن دسـتانتان وجود دارد.

 

۴. عـادات فرهنگی و اجتمـاعی

میبینیـم که در بعضـی ازفرهنگ هـا پرخوری و اسـتفاده از غـذاهای حجیم به عنوان سـنت درآمـده است. در این نوع فرهنگ ها کشـیدن پرس دوم،سوم و یاحتی چهارم کاملا معمولی است و به عنوان احترام به آشپز تلقی میشود. در بعضی فرهنگ های دیگر هم خوردن در هنگام تماشای ورزش کاری عادی است. متاسـفانه غذاهایی که معموًلا برای این منظور اسـتفاده میشوند هیچ خاصـیت مفیدی برای بدن نداشـته وفقط چاق کننـده هسـتند. در بعضـی فرهنگ ها مرد ایـده آل بایـد گنـده و قوی باشـد و مردهایی که لاغر اندام هسـتند و مواظب غذاخوردنشان هستند ارزشی ندارند.

 

دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

۵. خوشنود کردن خانم ها

برای بسیاری از مردها، پرخوری با راضی نگاه داشتن مادرشان و اینکه آنها بفهمنـد که از غذا خوشـشان آمده است شـروع میشود. مردها معموًلا پرس دوم را برای خوشـنود کردن آشپز غذا میکشـند و بس.  تعداد زیادی از آقایان برای اینکه به آشپز ثابت کنند از غذایشان خوشـشان آمده و او را در اینکار تشویق کنند، باحرص و ولع غذا میخورند تا خانمهایشان که غذا را پخته اند فکر نکنند که زحماتشان بی  فایده بوده است. به همین دلیل است که مردانی که تازه ازدواج کرده انـد سـریعًا در همان اوایل ازدواج چند کیلویی چاق میشوند.

دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

چطور با پرخوری مقابله کنیم؟

پیدا کردن سرگرمی هایی برای جایگزین کردن خوردن و آشامیدن

حال که به زمان و دلایل پرخوری تان آشـنا شدید، باید سعی کنید که این عادت را درخود تغییر داده و سالمتر غذا بخورید. باکمترکردن غذایتان ازخطر اضافه وزن و بیماریهای قلبی هم دورخواهیـدمانـد. لباسـهای قـدیمی تان هم باز انـدازه تان خواهـدشـد! سـرگرمی دیگری جزتلویزیون بـاچیپس پیـداکنیـد برای کنـارگذاشـتن این عـادت، هنگـامی که حوصـله تان سـر رفته است و مشـغول تماشای تلویزیون هستید،سـعی کنیدکه خود را باسـرگرمی دیگری غیر ازخوردن مشـغول کنید.

خوردن برای شـما ممکن است مثل یک سـرگرمی باشد، ولی باید بگویم اینقدر سـرگرمی خوبی نیست که در برنامه کارهای روزانه تان از آن نام ببرید. سعی کنیدسرگرمی هایی مثل صخره نوردی،گلف یاگیتار یاد بگیرید، یاحتی اگر بتوانید یکساعت هم خود را روی حل جدول سرگرم نگاه دارید به هرحال بهـتر از عـادت قبلی تـان خواهـدبـود.

گفت و گو درباره مسائل تان

دنبـال یـک سـنگ صـبور باشـید اگر برای ایـن پرخـوری میکنیـدکـه فکرتـان را از فشارهـا و  ناراحتی های عصبی تان دورکنید،کار بسیار اشتباهی است. به جای آن میتوانید با دوستان یاخانواده تان صحبت کنید و برای آنها ازناراحتی هایتان بگویید. اینکار باعث میشود که بهتر و سـریعتر با مشـکل کنار بیایید.

دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

مشغول کردن خود به انجام کار

دسـتانتان را مشـغول نگاه دارید اگر درحال ترک سـیگار یا هر مواد اعتیادزای خوردنی دیگر هستیـد،سـعی کنیـد که دسـتانتان همیشه مشـغول کاری باشد. میتوانید با آدامس جویـدن هم کمی از این پرخوری هایتان کم کنیـد.

برنامه ریزی غذایی

به غـذا خوردنتان نظم دهیـد عادات غـذایی و مواد غذایی مصـرفی تان را بررسـی کنیـد. اگر میبینیـد که بشـقاب تان همیشه از غذا لبریز است، بایدحتمًا میزان غذایتان را پایین بیاورید. سـعی کنید برای غذاخوردنتان یـک برنـامه دقیـق روزانه یـا هفتگی تنظیم کنیـد. اینکـار بـاعث میشود که ازخوردن تنقلات زیـاد هم مـابین وعـده های غـذایی جلوگیری کنیـد.

دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

استفاده از وعده های کوچک در دفعات بیشتر

بهتر است به جای اینکه در روزسه وعـده بزرگ غذایی داشـته باشـید، غذای مصـرفی تان را بین شـش وعده تقسـیم کنیـد. به باشـگاه های ورزشـی برویـد تمرینات ورزشـی راشـروع کنیـد. همینطور که سـن تان بالاتر میرود بـدون اینکه مقـدار غذای مصـرفیتان کم شود، فعالیت بـدنیتان روز به روزکمتر میشود.

با بالارفتن سن،سوخت وساز بدنتان هم کندتر میشود و باید بیشترمراقب غـذاخوردنتان باشـید. میتوانیـد این مسـئله را با انجام تمرینات ورزشـی حل کنیـد. اینکار باعث میشود که سوخت وسازبدنتان سریعتر شود.

 

مزیت های آرام غذا خوردن

آرام تر غذا بخورید یادگرفتن نحوه آماده کردن و پختن غذاهای مقوی به شما کمک میکندکه دیدگاهتان درمورد غـذا تغییرکنـد. اگر سـرعت غـذاخوردن تـان را پایین تر بیاوریـد وسـعی کنیـد که درحین غـذاخوردن روی طعم و مزه غـذا متمرکز شویـد، بسـیارکمتر راغب خواهیـدشـدکه بیش از نیازتان غـذا بخورید. آرام غذاخوردن مزیت دیگری هم دارد و آن این است که مغزتان فرصت خواهـدداشت که محاسـبه کنـد و شما بفهمیـد که چه موقع سـیر شده ایـد و دست از غـذاخوردن بردارید.

دلایلی که باعث میشود پر خوری کنیم

کاهش مصرف شکلات

مصـرف شـکلات تان را پایین بیاورید برای مقابله با پرخوری،شـما باید به طور جدی انتخابهای غذاییتان را بررسی کنید و ببینیدکه چه انتخاب های ناسالمی داشـته اید و آنها راکنار بگذاریـد. بـدن شـما میدانـد چه زمانی گرسـنه میشویـد و نیاز به غـذا دارید و چه زمانی هم از غـذاخوردن سـیرشده ایـد، و زمانیکه دلایل پرخوریتان را به دقت بررسـی کنیـد، راحت تر میتوانیـد بفهمیـد که چه هنگام گرسـنه و چه هنگام سـیرشده ایـد. به غیر از پایین آوردن خطرات ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت، اصـلاح عادات غـذایی تان باعث میشودکه بدنتان را تقویت کنید، علایق تان را وسعت دهید و غذاخوردن برایتان لذت بخش ترخواهدشد.

مطلب پیشنهادی

حرکات تقویت عضلات پا

حرکات تقویت عضلات پا ۱۰ حرکت برای تقویت عضلات پا بله، میدانم دوست داریـد عضـلات …