درقیرشب از سهراب سپهری،شعرنو

درقیرشب از سهراب سپهری،شعرنو

 

 

 

دیـــرگـــاهـــی اســـت در ایـــن تــنــهــایــی

رنـــگ خــامـــوشــی در طـــرح لـــب اســـت.

بــــانــگــی از دور مـــرا مـــی خـــوانـــد،

لــیــک پــاهــایــم در قــیـر شــب اســت.

رخـنــه ای نـیــست در ایـن تــاریــکــی:

در و دیــــوار بــهــم پــیــوســتــه.

ســایــه ای لــغــزد اگــر روی زمــیـن

نــقــش وهــمــی اســت ز بـنـدی رسـتـه.

نــفـــس آدم هــا

ســر بــسـر افـسـرده اســت.

روزگــاری اسـت در ایــن گــوشـه پـژمـرده هـوا

هــر نـشـاطـی مـرده اسـت.

دسـت جــادویــی شــب

در بــه روی مــن و غــم مـی بــنــدد.

مـی کـنـم هــر چــه تــلـاش،

او بـه مــن مــی خــنــدد.

نـقــش هــایــی کــه کــشـیـدم در روز،

شـب ز راه آمـد و بـا دود انـدود.

طـرح هـایـی کـه فـکـنـدم در شــب،

روز پـیـدا شــــد و بـا پـنـبــه زدود.

دیـــر گـــاهـــی اســـت کــه چــون مــن هـمــه را

رنــگ خــامــوشــی در طــرح لــب اســت.

جــنـبشـی نــیـسـت در ایـن خـامـوشـی:

دســت هــا، پــاهـــا در قــیــر شـــب اســـت.

 

درقیرشب از سهراب سپهری،شعرنو

از سهراب سپهری

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …