دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم, مجله اینترنتی چارگوشه

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم

 

۸ درد عضلانی بدن که نباید ازآن غافل شوید

وقتی نوبت به درد عضـلانی میرسـد، به طورکـل دو نوع درد داریم یـک درد هست که قابـل تحمـل اســت و میتوانیـدبا آن کنار بیاییـد و درد دیگري هم هست که به هیـچ وجه نبایـدنادیـده اش اگر نتوانید این دو موقعیت را از هم تشـخیص دهید، ممکن اسـت خیلی برایتان مشـکل سازشود چون آسـیب دیـدگیهایی هست که اگر به طور مـداوم تشدیـد شونـد، مطمئنًا نیاز به زمان اســتراحت طولانی مـدتی پیـدا میکنند. یادگرفتن تفاوت این دو درد، به خصوص اینکه بفهمید براي چه دردهایی باید احساس خطر کنید، به شمـاکمـک میکننـدهم چنان به تمریناتتان ادامه دهیـدو از آسـیب دیدگیها هم دور بمانیـد.

حتمًا یادتان باشـد، مطالبی که در اینجا مطرح میکنیـم، بـا اینکه ازجمله متـداول ترین موقعیتهـا و مشـکلات هسـتند، امـا به هیـچوجه نمیتوانـدجـاي مشـاوره بـا پزشـک متخصـص را برایتان بگیرد. اگر احساس مشکل میکنیدو مطمئن نیستیدچه اتفاقی برایتان افتاده اســت،حتمًا در اولین فرصت ممکن به پزشـک مراجعه کرده و بـا او در این مورد مشورت کنیـد. در زیر به ۸ مورد از انواع دردهاي بـدن که نبایـدنادیده بینگاریدشان، اشاره میکنیم.

 

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم, مجله اینترنتی چارگوشه

 

۱.درد ناگهانی سـر وگردن

اگر به طور ناگهانی، مخصوصًا هنگام اسکات زدن با وزنه هاي خیلی سنگین، در ناحیه سر احساس دردکردیـد، بلافاصـله دست نگهداریدو نگاهی به فرم حرکتتان بیندازید. این دردکه نبایداز آن غافل شوید، میتواند در نتیجه اورلود رگهـاي خونی به خـاطرفشـار تمرین باشـدیا اینکه یکی از عضـلات درگیر در برخورد با فشار و اســترس وارده از طرف وزنه ها، مشـکل دارد. اگرشـما هم ازجمله بدنسازانی هستیدکه درحرکت اسکات با وزنه هاي شدیدًا سنگین کار میکنید، اطمینان یابیـدکه حین حرکت نگاهتان رو به جلو باشـدو عضـلات شانه وگردن راکاملا شل و آزاد نگه دارید. اگرحالتتان به این صورت نباشـد، ممکن اســت مقـداري از فشار وزنه ها روي گردن وسـر واردشـده و باعث دردجـدي در این ناحیه شود.

 

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم, مجله اینترنتی چارگوشه

 

۲.سوزش شدیـدکشاله ران

اگر تمرینات سـنگین اسـکات، ددلیفت یالانگز انجام میدهید و درد بسـیارشدیدو ناگهانی در ناحیه کشاله هاي ران احساس کردید،حتمًا همان لحظه دست از تمرین بکشیدچون این دردي اســت که به هیچ وجه نبایداز آن غافل شوید. این درد برحسب شدت آسـیب دیدگی، میتواندیک گرفتگی عضلانی ساده باشد یا کشیدگی جدي عضلات. اگرخواســتید همان حرکت را دوباره انجام دهید(مثلاحرکت لانگز) و این درد هم چنان ادامه داشت، اما باشدت کمتر، این نشانه کاملا روشنی اســت که عضلات داخلی ران شـما به طورجدي دچارکشـیدگی شده اند.

با اینکه برخی گرفتگی هاي عضلانی حین تمرینات سنگین انتظار میرود اما ایننوعدرد وکشـیدگی-که تقریبًا مشابهگرفتگیاســت – نشانه ایناســت کهچیزيبهطورجـديدر بـدنتان مشـکل پیداکرده و براي جلـوگیري از آسـیب دیـدگی بیشـترحتمـًا بایـددست بکشـید. اگر مشـکلتان همین اســت، آن حرکت را متوقف کرده و سـراغ تمرین بعـدي برویـد، البته دقت کنیـدکه تمرین بعـدیتا ن روي عضـلاتی کارکنـدکه دیگر روي عضـله مورد نظر فشار وارد نکنـد. همچنین بلافاصـله بعـداز تمرین عضـله آسـیب دیـده را به دقت بکشـیدو درصورت امکان روي آن یـخ بگذاریدتا اگر تورم دارد برطرف شود.چهار روز تا یک هفته به آن عضله اســتراحت بدهید و بعد دوباره تمرینات خود را از سر بگیرید.

 

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم, مجله اینترنتی چارگوشه

 

۳.درد جدي کمر

با اینکه همیشه بایدمراقب هر نوع دردکمر که برایتان اتفاق میافتدباشید، وقتی درد آن مستقیم و شدید باشد، بایدبلافاصله دست از تمرین بکشـید چون این مورد یکی ازحادترین دردهایی اســت که به هیـچوجه نبایـدنادیـده بگیریـد. درد تند و تیز معموًلا نشانه هاي آشـکار اســت که مشـکلی در بـدنتان اتفاق افتاده و علت آن ممکن اســت جابه جاشدن دیسک یا واردشدن فشار روي عصب باشد. اگر تعداد بالایی لیفت انجام داده اید که نیاز به بالابردن وزنه بالاي سـرتان داشته اســت (مثل وزنه برداري یک ضرب، پرس سرشانه و از ایـن قبیـل) پس فشـار زیـادي روي اســتخوانهاي مهرههـا واردکرده ایـد.

ازجملـه اصـلاحاتی کـه بایـدصـورت دهیـد، تغییرطرز قرارگیری تان اســت چون ممکن اســت حرکت را درحالتی انجام داده باشـیدکه سـتون مهره هاخارج از تراز رفته باشدکه موجب درد عمیقی در بـدن میشود. در اولین فرصت به یک پزشک متخصـص مراجعه کنیـدتا ببینیـد کمرتان تا چه میزان آسـیب دیده اســت و قبل از اینکه دوباره به سراغ وزنه ها بروید،حتمًا مشکلتان را برطرف کنید. یادتان باشد درصورت داشتن چنین مشکلی به هیچ عنوان به تمرین ادامه ندهیـد،چون کوچکترین مشـکلی که براي سـتون مهره هایتـان اتفاق بیفتـد،سایر نقاط بـدنتان هم در معرض آسـیب دیدگی جدي قرار میگیرند.

 

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم, مجله اینترنتی چارگوشه

 

۴.درد قوزك پا حین دویدن

خیلی از دونده هاخیلی به ورزش شان متعهدهستند و خیلی برایشان پیش آمـده که طی تمرینات شـان دچار درد در قسـمتی از بـدنشان شـده باشـند. هر زمانکه سـعی میکنیـدبه انـدازه مسافتی که دونـده ها میدونـد، بدویـد، مطمئنًا دردجـدي براي خودتان ایجاد میکنیـد. متاسـفانه این به آن معنی هم هست که دونـده هاخود را به چنین دردهـایی عادت داده انـدو خودشان را مجبور میکننـدکه باوجود این درد به راهشان ادامه دهنـد، درصورتیکه خیلی از دردهایی که تحمل میکنند، ازجمله دردهاي بسـیارجدي اســت که به هیچ وجه نبایدنادیده شان انگاشت.

وقتی حین دویدن چنین دردي در پـاي خـود احسـاس کردیـد، زمـانش رسـیده که تردمیـل را نگهداشـته و به درد قوزکتـان رسـیدگی کنیـد. این درد میتوانـد نشـانه کشـیدگی قوزك یـا رباطهایتـان باشـد و اگر نادیـده گرفته شونـد ممکن اســت بـاعث شود هفته هـا از تمرینتان عقب بمانیـد. مفصـل قوزك پا تاندونها و رباطهاي زیادي درخود دارد به خاطر همین این احتمال خیلی زیاد اســت که با یک گام اشتباه که برمیدارید صـدمهاي به یکی از این ها واردشود. داشـتن یک جفت کفش مناسب و دویـدن درسـطوح صاف راه خوبی براي پیشـگیري از بروز دردهاي قوزك پا اســت اما به طورکامل نمیتوان از بروز چنین دردهایی جلوگیري کرد. پس وقتی میدویـد، به بدنتان گوش دهید و هر زمـانکه احساس کردیـدکه بایـد دویـدن را متوقف کنیـد، دست نگهداریـد.

۵.گرســنگی بیش ازحـد

براي خیلی از افراد، ساختن بـدنشان مهم ترین اولویت زنـدگی اســت.چه فکرشان شـرکت در مسابقات بـدنسازي باشـد یاصـرفًا بخواهنـد به این و آن پز بدهنـدکه سـعی و تلاشـهایشان در باشـگاه نتیجه بخش بوده اســت،خودشان را تاحـدبیشتر از توانشان جلو میبرنـد تا به اهـدافشان برسـند. وقتی عضـله هاساخته شدند، به جایی میرسـندکه باید شدیدًا مراقب رژیم غذایی شان باشند و هرچیزي را نخورند. اگرشما هم در رژیم غـذایی خودجـدي هستیـد و چنـدماهی اســت که خورد و خوراك خود را شدیـدًا محـدودکرده اید، واقعًا باید به زبان بـدن خود گوش دهیـد.

گاهی اوقات بعداز رژیم هاي خیلی سـخت، توازن هورمونی بدن برهم میخورد و شـما احساس گرسـنگی شدیـدخواهیـدکردکه به هیچ طریق از بین نمیرود. این وضـعیت آشـکارا نشان میدهدکه بدنتان میخواهدچیزي به شـما بگوید و شما بایـد یک تا دو هفته به خودتان مرخصـی بدهیـد.کالريهاي مصـرفیتان را دوباره بالابیاوریـدو بعداز این دوره دوباره به رژیم سفت وسـخت سابقتان برگردید. این بار متوجه خواهیدشدکه وقتی مرخصـیتان از رژیم به سر آمد،چربی سوزیتان بسیارشدیدتر از قبل ادامه مییابد.

 

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم, مجله اینترنتی چارگوشه

 

۶.احساس سـرگیجه درد

دیگريکه موقه تمریننبایـدنادیده بگیرید، احساس سـرگیجه اســت. این مشـکل بیشتر زمـانی اتفاق میافتـدکه درحرکتی تا نیمه خم هستیـد و دوباره به وضـعیت ایسـتاده برمیگردیـد. با اینکه درخیلی افرادسـرگیجه انتظار میرود – اگر موضوعی همیشـگی برایتان باشـد-خیلی خوب اســت که فشارخونتان را انـدازهگیري کنیدچون ممکن اسـت این نشـانه اي از مشـکل فشـارخون باشـد. بـا اینکه خیلی ها بایـدمراقب باشـندفشارخونشان بالا نرود،شـما اگر دچارچنین مشـکلی شدیـد، ً احتمالافشارخونتان پایین آمده اســت. با توجه به خطري که احساس سـرگیجه میتوانددر پرسهاي بالاي سـر برایتان ایجاد کند، بایدحتمًا دقت و توجه کافی به این مشـکل داشته باشید. یک کاري که بایدبکنیداین اســت که مقدارکافی نمک در رژیمتان مصـرف کنید.

با اینکه نبایددر مصرف نمک زیاده روي هم بکنید، اما مصرف به اندازه آن را نبایدفراموش کنید. پس تا زمانی که کاملا سالم باشـید و هیچ مشکل سلامتی خاصی هم نداشته باشید،کمی مصرف اضافه تر نمک براي شماکه فعالیت فیزیکی بالایی دارد میتوانـدمفیـدباشد،چون با عرق کردن حین تمرین این نمکها دفع خواهندشد. به خاطر داشـته باشـیدکه مطالبی که گفتیم نباید برایتان پاسخ کامل باشد و اگر این مشـکل مداومًا برایتان اتفاق افتادحتمًا باید به دنبال پزشـکی مجرب براي تشـخیص مشـکل خود بروید.

 

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم, مجله اینترنتی چارگوشه

 

۷. دردساق پا درد و ورم

ساق پا یکی دیگر از مشـکلات متداول در ورزش دو میباشدکه به خاطر اعمال فشار مداوم بر اسـتخوان درشت پا ایجاد میشود. با اینکه خیلی از دردهاي ساق ممکن اســت به خاطرکارکشـیدن بیش ازحد از پا باشد و بعد ازچنـد روز دوباره سـلامت شود، اما اگر از مشـکل درد و ورم ساق پا مزمن رنج میبرید بایدحتمًا دوره ریکاوري را به طورکامل طی کنیـد.اگر میبینیـدکه این مشـکلتان بیشـتر از دو هفته اســت که ادامه پیـداکرده اســت،حتمـًا به دنبـال یـک پزشـک متخصـص ورزشی رفته و درمان را جویا شوید.

۸. خسـتگی مفرط و مداوم

آخرین نوع دردکه به شما معرفی میکنیم،خستگی اســت، آن هم خسـتگی که به (هیـچ طریق از بین نمیرود. هرچه خوابتـان را بیشـتر میکنیـد، تغـذیه تان را متعـادل تر میکنیـد،چنـدروز مرخصـی میگیریـدو اســتراحت میکنیـدو هرکاري که میکنید این خسـتگی بهتر نمیشودکه نمیشود. این میتواند نشانه بارزي از تمرین زدگی باشد.خیلی از آقایون عادت دارندکه با درد مداومًاکنار بیایند و باوجود آن به فعالیتشان ادامه دهند، درموردشدت وحجم تمرین هم وضع به همین منوال اســت. اگر میبینیـدکه انگیزه و اشتیـاق کمـتري براي سـایرجوانب زنـدگیتان که سابقـًا از آن لـذت میبردیـد، به جز تمرین، داریـدمیتوانـد نشانه اي از تمرین زدگی باشـد.

اما اگرخیلی وقت اســت که از باشـگاه به خودتان مرخصـی نداده ایـد و درچنـدوقت گذشـته هم پیشـرفتی درکارتـان مشاهـده نکرده ایـد،حتمـًا زمـان اســتراحتتان رسـیده اســت. تمرین زدگی، برحسب شـدت آن، ممکن اســت از دو هفته تـاچنـد ماه طول بکشـدتا درمان شود. به همین دلیل اســت که اگر میخواهیـدخیلی از تمریناتتان عقب نمانید، بایدتوجه خاصـی به این مشـکل داشته باشید. مقابله با دردها به هیچ عنوان نسبت به هیچکدام از این دردها بی توجه نباشـید. وقتی میخواهید فراتر از توانتان ازخودتان کار بکشید، داشتن آستانه درد بالاچیزخوبی اســت اما اگر از دردهایی که میتواندواقعًا به شماصدمه بزند، مطلع نباشید، ممکن اســتخودتان را در معرض مشکلات بسیارجدي و بزرگی قرار دهید.

برگرفته از کتاب ورزش،تغذیه،تناسب اندام       رایان هیلز


بیشتر بخوانید:

تمرینات ساده بدنسازی در خانه

انجام چند ورزش ساده برای داشتن شکمی تخت

چرا وزنمان کاهش پیدا نمی کند؟

چگونه وزن خود را کاهش دهیم ؟

مطلب پیشنهادی

چگونه عضلات بالاتنه زیباتری داشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

چگونه عضلات بالاتنه زیباتری داشته باشیم

۱۰ تمرین برای تقویت عضلات شانه و بالاتنه دوست نـدارم ناراحت تان کنم، اما باید …