خوب خوبی راکند جذب این بدان ازمولانا جلال الدین بلخی

خوب خوبی راکند جذب این بدان ازمولانا جلال الدین بلخی

 

 

 

 

خوب خوبـي را کنـد جـذب ايـــن بــدان

طيبــات و طيبيـــن بـــــر وي بخـــــوان

در جهـان هر چيـز چيــزي جــذب کــرد

گرم، گرمي را کشـيد و سـرد، ســرد

قـسـم بـاطـل باطـلان را مي کشنـد

باقـيان از باقـيـان هــم سرخـوشنــد

نـاريــان مـــر نـاريـــان را جـاذب انـــد

نــوريـان مـر نــوريــان را طـالــب انــد

 

 

خوب خوبی راکند جذب این بدان ازمولانا جلال الدین بلخی

مولانا جلال الدین بلخی

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …