طراحی وبسایت زریاسپا

خصوصیات اخلاقی زن متولد دی ماه و طالع بین او

 

خصوصیات اخلاقی زن مـتـولــد دي مــاه و طالع بین او

هر فرد بســته به مــاهی که در آن به دنیا می آید خصوصیات اخلاقی خاصی را به ارث می برد. دانســتن این خصوصیات باعث می شود که در زنــدگی روز مره و ارتباطات روزانه خود با توجه به خصوصیات اخلاقی که داریم موفق تر عمل کنیم. در نیتجه در کارهایمان پیشرفت بیشتری می کنیم و نتیجه بهتری بدســت می آوریم. با چارگوشه همراه باشید تا با خصوصیات دي مــاهی ها بیشتر آشنا شوید.

دي مــاهی ها!

عجله‌ای در عشق نــدارد.

نه به سرعت عاشق می‌شود، نه به سادگی راز دل خود را می‌گوید.

سر قول خود به دي مــاهی‌ها بمانید؛ مـتـولــدين دي مــاه برای رسیدن به اهداف و خواســته‌های خود در زنــدگی، ابتدا، باید فکر و ذهن شان را سروسامان دهنــد تا توجه و حواس شان روی موضوع خاصی متمرکز شود.

آن‌ها خواهان دریافت هديه هســتنــد، ولی تنها از گرفتن کادو‌های گران قیمت به وجد می‌آینــد؛ هرگز و تحت هیچ شرایطی اعصابشان را تحت فشار نگذارید، چون بسیار خشمگین و بدخلق می‌شونــد و طغیان‌های عصبانیت شان غیرقابل کنترل اســت.

مشخصات کلی مـتـولــدين دي مــاه

دارای شخصیّت عالی، خیلی لایق و کاردان، بهترین رئیس، انتقامجوی شــديد، ساده پوش و بی آلایش، محتاط، آرام و صبور، مرد عمل، مقتدر، پر تحمّل، جدّی و جاه طلب، فعّال و کوشا، واقع بین، سرکش، پول دوســت، بیهوده انرژی تلف نمی‌کنــد، از تجربیّات خود و ديگران به خوبی اســتفاده می‌کنــد، با شرف و با وجدان، تمیز، خودکفا و سودجو، دارای حس مسئولیّت زیاد، دشمن ولخرجی و اسراف، حسابگر، مخالف تجمّلات، صاحب شأن و مقام، سازمان دهنــده خوب، تقریباْ سیاســتمدار، کوشا و مطمئن و خونسرد، تودار، مالک همسر خود، حسود و بدبین، متنفّر از طلاق، دارای عدم اعتماد به نفس کافی، قدرت طلب، خانواده دوســت، خشک، ولی مـهـربـان، خشن، دارای زبان نیش دار، شاد و با نشاط، دارای باطن خروشان، غیر قابل گذشت، قدر شناس، گاهی اوقات خجالتی، باانضباط، بد اخم و بد عنق، دارای حافظ ه. قوی، زود سر کار می‌آید و دير می‌رود، از تنبلی بیزار اســت، اهل دکتر و دارو، خونسرد و مداوم، ثابت قدم، خودکار، مذهبی، شنونــده خوب و گاهی اوقات لجباز.

خصوصیات اخلاقی زن متولد دی ماه و طالع بین او

خصوصیات اخلاقی زن مـتـولــد دي مــاه

جاه طلب، کد بانو، منظم، کمی لجباز و زود رنج، همیشه آراســته و خوش لباس، هدف نهائی او همیشه تامین زنــدگی، جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیت‌های چشمگیر اســت. از نظر اجتماعی فوق العاده مبادي آداب و با نزاکت اســت.

زنان مـتـولــد این مــاه عموماً خوشرو، خوش بیان، با حیا، هنردوســت و بعضاً هنمنــد بوده واغلب در رفاه و آسایش خواهنــد بود.

مـتـولــدين این مــاه باید از غیبت و قسم دروغ دوری کننــد وگرنه ا. مشکل بزرگی مواجه می‎شونــد. اگر مایلنــد از محبت و توجه ديگران برخوردار شونــد، باید به آنان محبت کننــد.

سه خطر زنــدگی اغلب این افراد را تهديد می‎کنــد که یکی از آن‌ها یک بیماری سخت می‎باشــد. پس بایســتی مراقب سلامت خود باشنــد.

اگر همواره به یاد خدا باشنــد و به او توکل کننــد، می‎تواننــد از این خطرات عبور کننــد. لباس‎های آبی و سبز برای این افراد مناسب خواهد بود.

طالع بینی مـتـولــدين دي مــاه زن

  • اميد اســت اين توهم به شما دســت نــداده باشــد كه او همه چيز را فداي جاه طلبي و شهرت پرســتي مي كنــد. اگر در طي روزها و مــاه هاي قبل از ازدواج بتوانيد او را تا حدي مطمئن سازيد كه پس از گفتن بله در منزل از اختيارات تام برخوردار خواهد بود و شما هم مردي هســتيد كه آينــده درخشاني داريد، آن وقت خواهيد ديد كه چطور حاضر مي شود با كمترين شرايط كم پاي سفره عقد بنشينــد. پس از ازدواج از همراهي همه جانبه او برخوردار خواهيد بود، به نحوي كه اگر احتياج پيدا كنيد، حاضر مي شود به شغلي كه خيلي پايين تر و بي اهميت تر از شخصيت و اســتعداد اوســت، بپردازد تا چرخ زنــدگي از جريان طبيعي باز نايســتد، او هميشه حداكثر كوشش خود را بكار خواهد برد كه شوهرش فردي موفق و آبرومنــد باشــد.
  • زن مـتـولــد دي نه تنها خود را زيبا نمي دانــد بلكه هرگاه در مقابل آينه قرار مي گيرد، از اينكه مبادا در نظر ديگران زشت جلوه كنــد، دچار دلهره و ترس اســت و به اين دليل اگر دوســت يا همسر شما زن مـتـولــد دي اســت بايد به طور مســتمر او را از زيبا بودنش مطمئن بسازيد. اين زن از نادرســتي بيزار اســت. در ايام كودكي سن او مسن تر از سن واقعي به نظر مي رسد اما بعدا سالهاي سال در قايفه ك زن سي ساله باقي مي مانــد. علاقه او به پدر و مادر و خواهر و برادرانش بسيار شــديد اســت، پس به هيچ وجه به فكر قطع اين رابطه عاطفي نيفتد زيرا اگر خيلي پافشاري كنيد و عرصه را بر وي تنگ سازيد، مجبور مي شود از شما دســت بكشــد.
  • از آنجا كه فرد بسيار باانضباطي اســت، بچه هاي خود را نيز چنين بار مي آورد، اما ميزان امر و نهي هاي او گاهي اوقات به صورت خســته كننــده اي در مي آيد، علاقه فروان به خانواده موجب مي گردد كه پيوســته بهترين غذاها را سر ميز بگذارد و قشنگ ترين لباس ها را براي كودكان خود تهيه نمايد. براي او زنــدگي كردن به مفهوم اســتفاده از ارزان ترين اشياء نيســت. او از كودكان خود مي خواهد كه احترام بزرگترها را نگه دارنــد و بچه هاي او معمولا از زمره مؤدب ترين بچه هاي فاميل هســتنــد.
  • مردي كه با يك دختر مـتـولــد دي ازدواج مي كنــد، در حقيقت با تمام خانواده ازدواج مي كنــد، اگر پدر يا مادرش بيمار شونــد و نياز به پرســتاري داشته باشنــد، او وظيفه خود مي دانــد كه شما را هفته ها و يا حتي مــاهها تنها بگذارد و به منزل پدري خود برگردد. از سوي ديگر او را مي توانيد به معناي واقعي شريك زنــدگي خود بدانيد، چه در صورت لزوم و در ضمن بحران ها با تمام وجود به كمك شما مي شتابد و بدون كوچكترين اعتراضي حاضر اســت بار خانواده را چه از نظر مالي و چه از نظر احساسي و روحي بر دوش بكشــد.

يك نكته ديگر را هم بايد در اين زمينه تذكر داد و آن اين اســت كه مانع رابطه و علاقه و تمايل شما به پدر و مادرتان نمي شود. اگر والدين شما نيازمنــدي هاي مالي داشته باشنــد، هيچ زني به انــدازه او كمك هاي شما را به ايشان طبيعي تلقي نمي كنــد، علاقه به اعضاي خانواده و اعتقاد به لزوم يك چنين علاقه اي چنان در وي شــديد اســت كه اگر شما قبل از ازدواج روزي او را به منزل خود ببريد و به پدر و مادر خود معرفي كنيد، پس از مدتي مشاهده مي كنيد كه عملا يكي از اعضاي خانواده شما شــده اســت و رفتاري از خود نشان مي دهد كه در كمترين مدت جاي خود را در دل پدر و مادرتان باز مي كنــد.

خصوصیات اخلاقی زن متولد دی ماه و طالع بین او

منزل كدبانوي مـتـولــد دي به طرز چشمگيري تميز و مرتب اســت. براي او بيدار مانــدن تا پاسي از شب براي تميز كردن خانه خود يك امر كاملا طبيعي اســت. تلف كردن وقت براي وي مفهوم نــدارد. از موسيقي هاي ملايم لذت فراوان مي برد و معمولا اطلاعات وسيعي از كارهاي هنري دارد. به تاريخ، مخصوصا داســتان هايي كه درباره قهرمانان تاريخي نوشته شــده اســت، علاقه منــدي نشان مي دهد، و شايد به همين دليل هم باشــد كه نسبت به حفظ آداب و سنن قديمي اعتقاد و پاي بنــدي فراوان دارد.

  • در وجود زن مـتـولــد دي نوعي ترس از آينــده، دلواپسي از حال و تأسف به گذشته وجود دارد كه باز تاب آن در رفتار و كردار وي به خوبي نمايان مي گردد و شايد به همين دليل هم باشــد كه از شوخي خوشش نمي آيد. اگر در سنين نوجواني با پسري دوســت بشود فقط به اين منظور اســت كه با وي ازدواج كنــد. ترس از آينــده چنان در وي شــديد اســت كه حتي لحظه اي نمي توانــد فكر او را راحت بگذارد. از آن گذشته او به هيچ صورتي اهل رؤياهاي طلايي نيســت و همين قدر كه پسري را از نظر روحي و مالي قابل اطمينان دانســت، از تمام امكانات خود براي ازدواج با او اســتفاده مي كنــد.

فال هنــدي زن مـتـولــد دي مــاه

  • عجب زن قدرتمنــدي ! از آنجا كه زن مـتـولــد برج دي آكنــده از اقداری حیرت آورســت و ديگران را به چنــد بار فكر وادار می كنــد، برخی فكر می كننــد كه اوزنی مرد نماســت ، اما نیســت. جالب اســت بدانید دختران مـتـولــد دي اغلب با مردانی شل و ول و گاه ترسو پیونــد زناشویی می بنــدنــد و به این ترتیب رئیس نان آور خانه می شونــد. آنها احساس پدری هم می كننــد. البته همه آنها با آدمهای ترسو ازدواج نمی كننــد. اگر یك روز در فروشگاه زنی را ديديد كه تنــد تنــد راه می رود و شوهرش در حالیكه ساك خرید وی را در دســت دارد، با عجله به دنبالش میرود. مطمئن باشید زن مـتـولــد دي را ديده اید.
  • برخی از دختران مـتـولــد دي با مردانی ازدواج می كننــد كه پله های موفقیت را یكی پس از ديگری طی می كننــد ، آنها از ته دل به شوهر خود افتخار می كننــد، برای اثبات ادعای ما ، پیشنهاد می كنم دفعه بعد كه سری به بانك زديد، دورو برتان را خوب نگاه كنید پیرمردي را با دفترچه مســتمری به همراه نوه خوشگلش می بینید . نه نه نه اشتباه نكنید، آن خانم جوان زیبا همسر اوســت و حتماً هم مـتـولــد دي اســت. زنان مـتـولــد دي مردان میانسال را خیلی دوســت دارنــد و در ازدواج گاهی به تفاوت سنی 30 سال فكر می كننــد . آنها شوهری می خواهنــد كه برایشان پدری كنــد .
  • اما مادری دلباخته بچه هاســت و می خواهد آنها را در زنــدگی راهنمایی كنــد، خطرات را گوشزد كنــد و برای عبور از موانع به آنها كمك كنــد. گاهی فضول اســت و بیش از انــدازه در كار بچه ها دخالت می كنــد و می خواهد بچه ها به خواســته هایی كه خودش داشته و نرسیده ، برسنــد. او بسیار دلسوز اســت و كمك بزرگی برای بچه هاســت و هر وقت كه لازم باشــد آنها را هل می دهد.
  • زن مـتـولــد دي نمك زمین اســت، او مادری معركه اســت زنی با محبت قاطع، منضبط، تابع مقررات و اســت. گاهی آنقدر جدي می شود كه درگیری به وجود می آورد، بویژه وقتی بچه ها نوجوان هســتنــد. سر بچه ها داد می زنــد: آن شكلی بیرون نرو ، مردم چه فكری می كننــد. چون زن اســت احساساتی تر از همتای مردش اســت. اما هیچ وقت او را مثل آبگرمكن در حال جوشیدن نمی بینید.
  • او مصمم اســت كه شغلی برای خود دســت و پا كنــد و در آمدي هرچنــد انــدك داشته باشــد. اغلب این دختران در زنــدگی باید هدفی داشته باشنــد و در پی رسیدن به آن تلاش كننــد .دختر مـتـولــد برج دي هیچ چیز را راحت به دســت نمی آورد. او برای رسیدن به خواســته هایش باید صرفه جویی كنــد و مثل یك درویش زنــدگی كنــد . اگر آدم مثبتی باشــد، گرفتاری و رنجها را به حساب تجربه می گذارد و سعی دارد تا از اشتباهات و بدبختی ها درس عبرت بگیرد. اما امان از وقتی كه حس شوخ طبعی اش گل كنــد.

دي مــاه ها افرادری خاص هســتنــد که داشت یکی شان در زنــدگی از ضروریات زنــدگی اســت.