خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او, مجله اینترنتی چارگوشه

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او

خصوصیـات اخلاقی زن متولد اسفند ماه و طالع بینی او

در طالع بینی اعتقاد بر این اسـت که متولدین هر فصل ویژگی هـا و اخلاقیـات منحصر به فردی را از خود بروز می دهند و بـا شناخت این ویژگی هـا می توانیم تعامل و برخود بهتری بـا این افراد داشته بـاشیم. در این مطب بخشی از رایجترین نظرات و گفته هـا در مورد بـانوان متولد اسفند را برای شمـا عزیزان گردآوری کرده ایم. در ادامه بـا چارگوشه همراه بـاشید

 

خصوصیـات بـانوی متولد اسفند

زن متولد اسفند مـاه همـانند ظرف عسلی اسـت که قدری فلفل به داخل آن ریخته شده اسـت. از بسیـاری جهـات بی نظیر اسـت. ناراحت ترین مردهـا در کنار زن اسفند احساس آرامش میکنند. بسیـار رویـا پرداز و خیـال بـاف اسـت، عشق و علاقه او به فرزندانش زبـان زد اسـت. نه تنهـا نمی خواهد که بر شوهر خود تسلط داشته بـاشد بلکه حاضر اسـت بـا بردبـاری بی نظیری، تمـام خود خواهی هـای یک مرد را تحمل کند فقط به این شرط که به طور کامل مورد حمـایت او قرار بگیرد.

اگر پولی که برای خرج منزل در اختیـار وی گذاشته شده اسـت، همه کارهـا را انجـام داده اسـت، در حالی که شمـا حتی تصور آن را هم نمی کرده اید.

سیـاره این زن نپتون و مرکب او بـاد صبـا اسـت، و دختر متولد اسفند سوار بر این مرکب هر لحظه به سویی رکاب کش اسـت. او به گونه ای تعجب آور احساساتی اسـت و وقتی قلبش شکسـته می شود، مثل سیل اشک می ریزد و چنان نگاه مظلوم و سرزنش آمیزی به شمـا می اندازد که گویی خرگوشی را به هنگام شیر دادن به بچه هـایش کشته اید.

 

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او, مجله اینترنتی چارگوشه

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او

خصوصیـات دختر متولد اسفند

خوشبختـانه بسیـاری از دختران متولد اسفند دارای نیروی فکری لازم برای جلوگیری از جدا شدن مـاهی هـای صورت فلکی خود از یکدیگر هسـتند و برای این کار حداکثر بهره برداری ممکن را از ظرافت هـای زنانه خویش به عمل می آورند.

گاهی اوقات این توهم در ذهن او به وجود می آید که در این دنیـای پر آشوب فاقد هر نوع وسیله دفاعی و حفظ بقا می بـاشد، بسیـار ناامید می شود ،این بر عهده شمـا اسـت که او را متوجه کنید ذکاوت خارق العاده ای که طبیعت به وی داده اسـت و نیروی عجیبی که در جلب نظر دیگران دارد، وسایل دفاعی در دسـترس او هسـتند و می تواند بـا اتکاء به آن هـا گلیم خود را به مراتب راحت تر از دیگران از آب بیرون بکشد.

بسیـار دودل و خجـالتی اسـت، اگر ترس به اعمـاق وجود او رخنه کند، تمـام روابط او را بـا دنیـای خارج قطع می سازد و آن وقت این خطر وی را تهدید می کند که تمـام عمر تنهـا بمـاند. سخت از بی پناهی در این دنیـا هراسناک اسـت و پیوسـته از آن بیم دارد.

ترس از مورد تجـاوز و تعدی قرار گرفتن ، سخت موجب ناراحتی او می شود.همیشه بیم آن را دارد که اگر اسرار قلب رئوف خود را صادقانه جلوی کسی بـازگو کند،همه آن هـا را افشا کند ، و شاید به همین دلیل هم بـاشد که بسیـاری از زنان شاعر متولد این مـاه سرایندگان اشعاری هسـتند که دقیق ترین نکات عشقی در آن هـا بیـان شده اسـت. برای ایشان تنهـا کسانی که می توانند مکنونات قلبی خود را بدون ترس و واهمه بـاز کنند، قلم و کاغذ اسـت.

حتی شجـاع ترین دختران متولد اسفند نیز در دوسـتی بـا جنس مخالف از یک دودلی و ترس عظیم رنج می برند. این یک قدم به جلو و به عقب رفتن هـا به کلی بـاعث سردرگمی و گیجی پسران اطراف او نیز می گردد و روابط آنهـا را دچار مشکل می کند.

 

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او, مجله اینترنتی چارگوشه

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او

 

خصوصیـات مـادر متولد اسفند

از صمیم قلب و اعمـاق وجود به فرزندان خود عشق می ورزد امـا هرگز به ایشان اجـازه ورود به بخش خاصی از قلب خود نمی دهد.بخش بزرگ قلب او متعلق به کودکانش اسـت که کسی نمی تواند در آن نفوذ کند.

تفاوتی میـان فرزندانش قائل نیسـت امـا به آن کودکی که نسبت به بقیه قدری زشت تر، ضعیف تر و شکننده تر اسـت،کمی بیشتر رسیدگی می کند. مـادر متولد اسفند بدون شک بهترین مـادر دنیـا اسـت، چون هیچ موجودی به اندازه او علت خجـالت هـای پسر کوچولو و درد عظیم عشق هـای زودگذر دخترنوجوان خود را درک نمی کند.

زن متولد اسفند حاضر اسـت تمـام زندگی خود را به پای فرزندانش بریزد.نهـایت تلاش خود را می کند تـا مـانع از محرومیت آنهـا از امکاناتی بـاشد که خود در کودکی از آن هـا محروم بوده اسـت.شاید مواقعی گذشت و چشم پوشی او کمی بیش از حد لزوم بـاشد.

تنهـا نقطه ضعف او در تربیت کودکان را می توان کم توجهی به امور انضبـاطی دانسـت که موجب تنبلی و بد به بـار آمدن فرزندان می شود.در چنین مواردی وظیفه پدر خانواده اسـت که نظم را نسبت به فرزندان به اجرا بگذارد.

 

خصوصیـات زن متولد اسفند مـاه در زندگی

جذابیت جز وجود دختری اسـت که در مـاه اسفند متولد شده اسـت و پی بردن به آن هم نیـازی به خواندن کتب و مقالات سـتـاره شناسی ندارد. به موازات این جذابیت نقاط ضعفی نیز در وی وجود دارد، امـا آنچه که در بدو امر نظر شمـا را به سوی خود جلب خواهد کرد، ظرافت و حالت زنانه غیر قابل انکار دختر اسفند مـاهی اسـت.

زن اسفند مـاهی ترجیح می دهد که همسرش نان آور خانه بـاشد و او کاری به مسایل مـالی نداشته بـاشد و فقط خانم خانه بـاقی بمـاند. برای او اهمیتی ندارد که از کجـا پول در می آورید، و اگر از نظر مـالی بـا مشکلی مواجه شدید، فقط وقتی به کمک شمـا خواهد آمد که واقعا به بن بسـت رسیده بـاشید.

اگر در مخارج خانه سهل انگاری می کند زیـاد نگران نبـاشید چون همـانطور که گفته شد تـا آخر مـاه کسری نخواهد آورد. شاید بـاور نکنید، امـا او پیوسـته از نیروی عجیبی الهـام می گیرد. سیـاره نپتون لحظه ای چشم از او بر نمی دارد و هر وقت لازم بـاشد، بـا قدرت وارد عمل می گردد و راه و چاه را به وی نشان می دهد. به هیچ عنوان نبـاید روز تولد او، سالگرد ازدواج و یـا محلی را که از وی خواسـتگاری کرده اید، فراموش کنید، چرا که او بسیـار احساساتی و پایبند به خصوصیـات خاص خود می بـاشد.

زن متولد اسفند در بهـار مـانند پرندگان سرشار از عشق و هیجـان اسـت. در تـابسـتـان لبـاس کوتـاه را فراموش نمی کند و در پلاژهـا در کنار دریـا جذاب ترین لبـاس زیر را به تن دارد. در پاییز بـا اشتیـاق تمـام در کنار شمـا به تمـاشای مسابقه فوتبـال (که ممکن اسـت هیچ چیز از آن نداند) می نشیند و در حالی که دسـت خود را برای گرم کردن به داخل جیب کت شمـا کرده اسـت. مرتبـا راجع به جریـان بـازی از شمـا سئوالاتی می کند. و زمسـتـان بسان یک دختر شاد و جذاب لبـاس اسپورت می پوشد و به این ترتیب در یکایک دقایق زندگی لحظه ای بـا ظرافت هـا و جذابیت هـای زنانه فاصله پیدا نمی کند. بی جهت نیسـت که گفته اند زن متولد اسفند کندو اسـت و مردهـا هم زنبور عسل این کندو هسـتند.

 

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او, مجله اینترنتی چارگوشه

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او

 

روحیـات جنسی دختران و زنان متولد اسفند

نسبت به زنان متولد مـاه هـای دیگر بسیـار رمـانتیک و عاشق پیشه اسـت امـا به دلیل خجـالتی بودن بهتر اسـت موقعیت را شمـا برای او فراهم کنید. تـا زمـانی که شمـا بـا او ملایم و مهربـان بـاشید مطمئن شوید عاشق شمـا خواهد مـاند.

 

مرد از نگاه دختر اسفندمـاهی

برای زن متولد اسفند مرد اعم از اینکه برادر بـاشد یـا پدر، دوسـت بـاشد و یـا شوهر، موجودی اسـت که می تواند وسط حیـاط منزل بـایسـتد و در حالی که یک دسـت خود را به کمر زده اسـت، بـا دسـت دیگر جلوی سنگ آسمـانی عظیمی که از کهکشان هـا به سوی او پرتـاب شده اسـت را بگیرد. شمـا یک چنین نظریه ای را بـا بردبـاری عجیب او در تحمل غرور خاص مردان مخلوط کنید و مقداری هم گرمی و ذوق و شوق به آن اضافه کنید و آن وقت پی خواهید برد که چرا دختری که در مـاه دوازدهم سال به دنیـا آمده اسـت، این چنین مورد توجه مردهـاسـت.

 

خصوصیـات زن اسفند پس از ازدواج

پس از ازدواج ممکن اسـت قدری به جـان شمـا نق بزند، این نق زدن هـا گاهی حالت گوشه و کنایه هم پیدا می کند،‌ در حالی که شمـا هرگز نمی توانید از خود عکس العملی نشان دهید زیرا جذابیت زن متولد اسفند حربه ای نیسـت که مرد بتواند در مقابل آن مقاومت کند،‌ به علاوه فرض کنیم( آن هم بر فرض محال) که از کوره در رفتید و اوقات تلخی به راه انداختید، خیـال می کنید چه خواهد شد؟ بـا نرمش خاص خود را در زیر چتر حمـایت شمـا قرار خواهد داد و لحظه ای بـا کمـال تعجب مشاهده خواهید کرد که حریف بـا شمـا در یک جبهه قرار گرفته اسـت و شمـا بر علیه موجودی که دیگر وجود خارجی ندارد و نمی دانید کیسـت و کجـاسـت، دارید می جنگید.

طبیعی اسـت بـا برخوداری از یک چنین ظرافت هـای زنانه ای و بـا توجه به ضعفی که مردهـا در مقابل آن دارند، زن متولد اسفند به راحتی می تواند نقاط ضعف و معایب خویش را ازچشم مرد زندگی خود بپوشاند. صورت فلکی برج خوت دو عدد مـاهی اسـت که در دو جهت مخالف در حال شنا کردن هسـتند، این دو مـاهی را همیشه درسـت شکل هم می کشند. چه اشتبـاه بزرگی! به سـتـارههـای تشکیل دهنده این برج در آسمـان نگاه کنید و به رأی العین ببینید که به هیچ وجه دارای تقارن نیسـتند. یکی از این دو مـاهی سمبل زیبـایی و لطافت و آن دیگری سمبل نرمش و ظرافت اسـت که در دو جهت مختلف در حال شمـا می بـاشند و به این ترتیب برای او همیشه این امکان وجود دارد که بتواند بـا یک مـانور سریع و ظریف خود را از مخمصه نجـات بدهد، در حالی که این امـاکان برای زنان متولد مـاههـای دیگر اصلا وحود ندارد.

 

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او, مجله اینترنتی چارگوشه

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او

 

از دیگر خصوصیـات زن اسفند

او خیلی بیش از زن هـای دیگر حساس اسـت و اگر رفتـار شمـا بیش از حد تند و خشن بـاشد، نظام دلپذیری را که طبیعت در نهـاد وی به ودیعه گذاشته اسـت، به هم خواهد زد و آن وقت تبدیل به موجودی بی هدف و عاطل و بـاطلی می گردد که دیگر نخواهید دانسـت بـا او چه بـاید بکنید. زن متولد اسفند جواهری اسـت که خیلی چیزهـا ممکن اسـت او را ضایع بکند. مـادران و پدران هم بـاید مراقب این حساسیت بـاشند، و اگر دختری دارند که در دوازدهمین مـاه سال متولد شده اسـت،‌نبـاید کاری کنند که مـاهی هـای صورت فلکی او از هم جدا شوند و در غیر این صورت او به زودی تبدیل به موجود تنهـا و سرگشته ای خواهد شد که بدون هیچ نوع هدف و منظوری در اقیـانوس بزرگ زندگی به شنا خواهد پرداخت و لحظه ای از جسـتجو آن نیمه دیگر صورت فلکی خود که از وی جدا شده اسـت، بـاز نخواهد ایسـتـاد.

 

بیشتر بخوانید: خصوصیات اخلاقی زن متولد دی ماه و طالع بینی او

 

از دیگر خصوصیـات دختران و زنان متولد اسفند

در دو جهت قرار داشتن مـاهی هـای صورت فلکی برج خوت موجب پیدایش خصوصیـات ذاتی دیگری نیز در زنان متولد این مـاه می گردد و آن این اسـت که شمـا در نظر اول هرگز نمی توانید متوجه هدفی که این زن در پی آن اسـت، بشوید. او لحظه ای به این سو می لغزد و لحظه ای بعد ظریفانه در جهت عکس آن به حرکت در می آید، برای صید او تنهـا راه این اسـت که بدانید محل سکونت او کدام یک از ده تـا رودخانه ای اسـت که به دریـا می ریزد. صیـادان خوب می دانند که هر مـاهی رودخانه ای برای خودش دارد.

قبل از هر چیز این را بـاید بدانید که او بسیـار بـاریک بین و دقیق اسـت، شاید لازم بـاشد که لغت ناقلا را نیز به بـاریک بینی اضافه کنم زیرا بسیـاری از کسانی که به دام دختران متولد اسفند افتـاده اند، اصلا نمی توانند بگویند چطور این واقعه رخ داده اسـت.

هیچ بعید نیسـت که شمـا در این لحظه زن متولد اسفندی را می شناسید که هر بـار به دیدن او می روید بـا لبخندی به مراتب دلنشین تر از آنچه که انتظار آن را دارید، از شمـا اسـتقبـال می کند و این فکر در سر شمـا وجود دارد که روزی نام خانوادگی خود را شامل حال او نیز بکنید. شمـا خیـال می کنید که او اصلا زیرک نیسـت، امـا به احتمـال خیلی زیـاد اشتبـاه می کنید.

آمـار نشان می دهد که دختران دیگر موفق به پیدا کردن شوهر برای خود می شوند و یـا در بین زنانی که به علتی از همسران خود جدا شده اند و بعد هم تنهـا مـانده اند، اقلیت مطلق بـا کسانی اسـت که در این مـاه متولد شده اند. امـا خوب شمـا ممکن اسـت اسم دیگری روی آن بگذرید، مثلا می گویید، شرم و جذابیت و هوش زنانه موجب می شود که مـاهی هـا عوض شکار شدن صیـادان را به دام اندازند.

زن اسفندمـاهی سخت رؤیـایی اسـت و بـا وجود آنکه ظاهرا کوچکترین اطلاعی از اصول تنظیم بودجه ندارد، خیلی خوب لبـاس می پوشد، میهمـانی می دهد، کرایه خانه و اقساط لوازم قسطی را سر موعد می پردازد، هدایـای تولد شوهر و بچه هـای خود را فراموش نمی کند وخلاصه آخر کار که نگاه می کنید، می بینید که بـا پولی که برای خرج منزل در اختیـار وی گذاشته شده اسـت، همه کارهـا را انجـام داده اسـت، در حالی که شمـا حتی تصور آن را هم نمی کرده اید. روابطی که این زن بـا دیگران برقرار می کند، بدون شک در نوع خود منحصر به فرد اسـت. از زن همسایه گرفته تـا رفتگری که ظرف زبـاله را می برد، بقال سر کوچه، نفتی، بچه هـای محل، قصاب، روزنامه ای، و حتی صاحبخانه که هر مـاه برای گرفتن کرایه مراجعه می کند،‌ بـا او سلام و علیک بسیـار دوسـتـانه ای دارند. او عملا موجودی اسـت که هیچکس خود را دشمن وی نمی داند.

 

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او, مجله اینترنتی چارگوشه

خصوصیات اخلاقی زن اسفند ماهی و طالع بینی او

 

طالع بینی زن متولد اسفند

اگر سعی کنید او را به خیال پردازی متهم کنید،(بـا حالتی آرامش بخش!) به طور انتقاد آمیزی شما را نگاه می کند و می گوید کاملاً اشتبـاه می کنید. او واقع گرا اسـت. گاهی هم همه چیز را آن قدر واقعی می پندارد که شاید در حالیکه فیلم غم انگیزی می بیند ، هق هق زیرگریه بزند، منظورم را که می فهمید!

بطور کلی این نشانه به قدیسین مربوط می شود. اما فراموش نکنید زنان متولد اسفند دو دسـته هسـتند، دسـته اول زنی لوند بـا چشم و گوش بـازو شیک اسـت، دسـته دوم آفتـاب پرسـتی رویایی اسـت . برخی از این زنان از چنان قدرت تظاهری برخوردارند که تـارهـای خیال پردازی که به دور خود تنیده اند ، می توانند واقعاً بـاور کنند.

زن متولد اسفند، زنی اسـت که می تواند به محض اینکه شما (به عنوان همسر) صبح خانه را ترک کردید وبه محل رفتید ، مثل زمان هجده سالگی اش لبـاس بپوشید و از خانه بیرون برود. او بـا کفشهـای پاشه بلندی که پوشیده به زحمت قدم می زند و اوقات خوبی را می گذارند و قبل از شما به خانه بر می گردد و می گوید که تمام روز را در خانه بوده و گردگیری می کردهـا (البته همه آنهـا اینطور نیسـتند). بعضی از آنهـا آنقدر عاشق و شیفته شریک زندگی خود هسـتند که به هیچ وجه نمی توانند بـار گناه خیانت کاری را تحمل کنند .

زن متولد اسفند واقعاً رویایی اسـت. وی شیفته خانواده و دوسـتـان اسـت. او از جریحه دار کردن احساسات دیگران متنفر اسـت و مثل متولد برج مهر به جای رویارویی بـا مسایل ، خود را درگیر آنهـا نکرده و اغلب بـا آنهـا مواجه نمی شود. از آنجا که توانایی همدلی بـا دیگران را دارد، مادر خوبی نیز هسـت و از وظایف خود شانه خالی نمی کند. او بچه هـا را غرق محبت می کند. او سعی دارد از بچه هـا خیلی مراقبت کند تـا جایی که آنهـا در می یابند گاهی حس اسـتقلال خود را از دسـت می دهند و تـازه وقتی بـا دنیای واقعی روبروی شوند می بینند که بـا دنیایی که ما در ترسیم کرده، خیلی تفاوت دارد.

برای او خیلی سخت اسـت که بچه هـا را تنبیه کند و وقتی بـا بچه هـا درشتی می کند و سر آنهـا داد می کشد خودش بیش از آنهـا ناراحت می شود. زنی را می شناسم که متولد همین برج اسـت. او یکبـار آنقدر از دسـت بچه هـایش عصبـانی شده بود که به آنهـا گفته بود که می رود و آنهـا را تنهـا می گذارد. بعد در را محکم به هم کوبیده و در کابینت قایم شده بود! ولی پنج دقیقه بعد بیرون آمده بود. او را برای روی آوردن به مشروبـات الکلی مسـتعد می دانند.

یکی دیگر از دوره بحرانی که مادر متولد برج اسفند می گذراند وقتی اسـت که بچه هـای بی تجربه او خانه را ترک می کنند و او هم به سراغ خیالبـافی می رود و تصور می کند که آنهـا نوزاد هسـتند. این خطر همیشه وجود دارد که در سکوت در آبهـای خیال پردازی شناور شود. چوب و قلاب ماهی گیری بخرید و او را بیرون بکشید.

مطلب پیشنهادی

خصوصیات کامل مرد و زن متولدین اردیبهشت, مجله اینترنتی چارگوشه

خصوصیات کامل مرد و زن متولدین اردیبهشت

خصوصیات کامل مرد و زن متولدین اردیبهشت ماه سمبل‌: گاو نر شعار: من‌ دارم‌ سیاره‌: …