حقایقی درمورد تخم مرغ

 

 تخم مرغ

اسم تخم مرغ در یکی دو دهه اخیر بد در رفته است. کارشـناسان سـلامتی معتقدند که براي سـلامت قلب مضر است،خلاصه این که موضوع بحث و انتقـاد بسـیاري از منتقـدان میباشـند. امـا آیا به راستی دوست سـفید رنگ(و گاهی قهوه اي) ما برایمان اینقـدر مضـر است؟ به تازگی بسـیاري ازسازمان هاي بهـداشتی به دفاع از فوایـد تخم مرغ پرداخته انـد. پس ما بایـد کدام یک ازحرف ها را قبـول کنیم؟ اگر مضـر هسـتند پس چرا مجـددا درمـورد خواص آنهـا تبلیغ میشود؟

 

حقایقی درمورد تخم مرغ

تصور نـادرست در مورد تخم مرغ

سـابق بر این تصور میشد که تخم مرغ کلسترول خون را افزایش میدهد. و همانطورکه میدانید کلسترول بالا باعث ایجاد سـکته قلبی میشود. زرده تخم مرغ به تنهـایی شامـل ۵ گرم چربی میباشـد که براي متخصصـین تغـذیه کـافی است که ادعا کننـد تخم مرغ باعت ایجاد تسدد شرایین میشود. یک تصور نادرست دیگر این است که مردم فکر میکنند کلسترول همان چربی است. این امر درست نیست. کلسترول یک ماده مومی شـکل است که از نظرظاهري کمی شبیه به چربی میباشد اما خصوصیات متفاوتی با آن دارد.

دانشمندان امروزه به این نتیجه دست پیـداکرده انـد که کلسترول در بسـیاري از غـذاها وجود دارد و کلسترولی که درخون مشاهـده میشود با آنچه که قبلا تصور میشـد تفاوتهاي بسـیاري دارد. بنابراین براي حل کردن راز تخم مرغ بایـد مطالبی در مورد کلسترول بـدانیم. کلسترول پیش از هرچیز باید بدانید که کلسترول لزوما چیز بدي نیست. بدن انسان براي حفظ دیواره سلولی، تجزیه بافت اعصاب و تولید ویتامین D به کلسترول نیـاز دارد. ضـمنا دو نوع کلسترول وجود دارد کلسترولی که در غـذاها وجود دارد و دیگري کلسترول خون .

که هر دو از اهمیت ویژه اي برخوردار میباشـند. کلسترول غـذایی را میتوانید در غذاهایی نظیرگوشت قرمز،گوشت سـفید، غـذاهاي دریایی، تخم مرغ و لبنیات پیـدا کنیـد. کلسترول نوع دوم (کلسترول خون) درکبـد تولیـد میشود و با جریان خون به تمام  نقاط بدن میرسد.کلسترول خون خود به دو زیر مجموعه تقسـیم بندي میشود لیپو پروتیین هاي متراکم HDL و لیپو پروتیین هاي کم تراکم LDL . LDL به این دلیل که به دیواره شـریانهاي خونی میچسـبد به عنوان کلسترول بـد شـناخته میشود.

چیزي که واقعـا بـد است میزان لیپو پروتیینهاي کم تراکمی است که در خون وجود دارد. مقـدار بیش از انـدازه آن باعث ایجاد ناراحتی هاي قلـبی میشـود. دانشـمندان اخیرا به این نـتیجه رسـیده اند که مصـرف غـذاهایی که داراي کلسـترول هسـتند میزان کلسـترول خون را افزایش نمیدهنـد.حـداقل میتوان گفت که تعدادي ازکارشـناسان با این نظر موافقند (مثل همیشه عده اي مخالف وجود دارد. ) بر اسـاس یکی از تحقیقاتی که دکتر ونـدا هاول به همراه همکارانش در دانشـگاه آریزونا انجام داده است، درطی یک مطالعه آماري که درطـول ۲۵ سـال به پایـان رسـید به این نتیجه رسـیده اند که مصـرف کلسترولی که در لبنیات وجود دارد به هیـچ وجه کلسترول خون را بالا نمیبرد.

این تحقیق همچنین حـاکی از آن است که افرادي که داراي رژیم غـذایی کم چربی بوده وحتی روزي ۲ تخم مرغ مصـرف میکردنـد هیـچ نشـانه اي از افزایش کلسـترول درخـون آنهـا مشاهـده نشـده اسـت. بنـابراین چـه چیزي بـاعث افزایش کلسترول خون میشود؟ یکی از تئوريها بر این اصل اسـتوار است که چربی هاي اشباع شده عامل افزایش کلسترول میباشند. ازسه نوع چربی که وجود دارد (اشباع شده، اشباع حلقه اي و اشباع نشده) تنها نوع اشباع شده آن باعث افزایش کلسترول و در نتیجه میزان LDL میباشـند.

تخم مرغ داراي چربی هاي اشباع نشده میباشد که میتواند میزان کلسترول بد خون را کاهش دهد، به شرط این که مصـرف آن راجایگزین غذاهایی با چربی هاي اشـباع شده نمایید. غذاهاي خوشمزه تخم مرغ یک غذاي کاملا مغذي است. فقط از چربی(زرده) و پروتئین(سـفیده) تشـکیل نشده، بلکه مقادیر بسیار زیادي از ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن نیز در آن یافت میشود که ازجمله آنهـا میتوان به نکـات زیر اشـاره کرد .

 

حقایقی درمورد تخم مرغ

 

ویتامینها A مناسب براي پوست و رشـد ویتامین D با تولید کلسـیم مقاومت استخوانها را افزایش میدهد ویتامین E ازسـلولها در برابر فرایند اکسایش جلوگیري میکند ویتامین B1 باعث آزاد شدن انرژي موجود درکربو هیدراتها میشود ویتامین B2 انرژي موجود درچربی ها و پروتئین ها را آزاد میکنـدB6 سوخت و ساز پروتئین در بدن را بهبود میبخشد ویتامین B12 درساختار بافت هاي عصبی و سلولهاي خونی نقش مهمی دارد مواد معدنی آهن در ساخت گلبولهاي قرمزخون بسیار موثر است روي به تعادل آنزیم ها کمک کرده و فرایند بلوغ را تسـریع میبخشد کلسیم مهمترین ماده معدنی در تقویت استخوان و دندان یـد ترشح هورمون ها تیروئید را کنترل میکند سـلنیوم مانند ویتامین E ازسـلولها در برابر فراینـد اکسایش محافظت میکند بهترین نـوع پروتئیـن اگر مـوارد بالا براي شـما کـافی نیسـت بایـد ایـن را هـم اضـافه کنیم که در سـفیده تخم مرغ انـواعی ازخـالص ترین پروتیین ها وجود دارد.

آنقـدر مغـذي است که دانشـمندان زمانی که میخواهند پروتئین سایر غذاها را محاسـبه کنند، پروتئین سـفیده تخم مرغ را به عنوان اسـتاندارد در نظر میگیرنـد. ارزش غـذایی آن (مقیاسـی است براي تعیین فایده پروتئین رشد) ۳۹ .۷ میباشد. این درحالی است که ارزش غـذایی شـیر،گوشت و برنـج به ترتیب ۸۴ .۵ ،۷۴ .۳ ،و ۶۴ میباشد. هرچه ارزش غذایی بالاتر باشـد پروتئین بهتر جذب میشود. به همین دلیل است که بدنسازها در رژیم غذایی خود از سـفیده تخم مرغ اسـتفاده میکنند. زمانی که شخص، به عنـوان نمـونه گـوشت مصـرف میکنـد، تمـام پروتئین آن به طـورخـالص مصـرف نمیشود. پروتئین یـک مـاده مرکب میباشـد. بـه ایـن دلیـل اسـت کـه کارشـناسانی کـه براي بـدنسازهـا پروتئیـن مصـنوعی میسازنـد همیشـه از سـفیده تخـم مرغ در فراورده هـاي خود اسـتفاده میکننـد. همان طورکه مشاهـده میکنیـد هر عـدد تخم مرغ معمولی حاوي۶ .۳ گرم پروتئین میباشـد.

 

حقایقی درمورد تخم مرغ

چگونه تخم مرغ را بخوریم

کارشـناسان معتقدنـد با اینکه تخم مرغ داراي میزان کمی چربی هاي اشـباع شـده است بیش از روزي ۲ عدد از آنها را نباید مصرف کرد. زرده تخم مرغ داراي چربی میباشد که اگرچه این چربیها باعث بالارفتن کلسترول خون نیستند اما اگر بیش از اندازه از آنها مصـرف شود مشکلات دیگري را براي فرد ایجاد میکنند. مسمومیت ازطریق تخم مرغ هرساله ۵۰۰۰ نفر را به کام مرگ میبرد. ۱ تخم مرغ از هر ۱۰۰۰۰ عدد به سال مونلا آلوده است.

به همین دلیل شـما نباید هیچگاه آنها را به طور خام مصـرف کنیـد، و یا اینکه درشـیر مخلوط کرده و یا به طورخام ببلعیـد. بهترین روش براي طبخ تخم مرغ بسـتگی به غذایی دارد که میخواهیـد درست کنیـد.سازمان غـذایی آمریکا اعلام میکنـد که دماي طبخ تخم مرغ نباید بیش از ۲۵۰ درجه فارنهایت باشد. اگر بر روي تخم مرغ قسـمت هاي آبکی و شـلی وجود داشته باشند بدین معناست که پخت به طورکامل انجام نشده است. به به، تخم مرغ بنـابراین شـما بـا تمـام حقایق در مورد این ماده خوراکی و مفیـد آشـنا شدیـد.

زمانی دشـمن شـما بود اماحالا یکی از دوستان جدا نشدنی شماست که بسیار مغذي بوده و آنقدرها هم که تصور میکردید مضر نیست.حاوي مقادیر زیادي پروتئین بوده وطرز تهیه آن بسیارساده میباشد و یک غذاي طلایی طبیعی است البته اگر در خوردن آن زیاده روي نکنید.

مطلب پیشنهادی

آشپزخانه تکانی عید

 آشپزخانه تکانی عید اشپزخانه جذاب ترین مکان در خانه است.آشپزخانه فضایی است که در آن …