حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه‌ای ابوسعید ابوالخیر

حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه‌ای ابوسعید ابوالخیر

 

حال دنیا را چو پرسـیدم من از فرزانه‌ای
گفت: یا آب اسـت یا خاک است یا پروانه‌ای!

 

گفتمـش: احوال عمـرم را بگو این عمر چیست؟
گفت: یا برق اسـت یا باد است یا افسانه‌ای!

 

گفتمـش: اینها که می‌بـینی چرا دل بسته‌اند؟
گفت: یا خوابند یا مـستند یا دیوانه‌ای!

 

گفتمش: احوال جانم را پس از مردن بگو
گفت: یا باغ اسـت یا نار اسـت یا ویرانه‌ای!

 

ابوسعید ابوالخیر

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …