تیپ شخصیتی A یا B چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

تیپ شخصیتی A یا B چیست؟

 

آیا می دانید هر کسـی تیپ شخصیـتی خاص خود را دارد؟ همیـن تیپ شخـصیتی است که اکثر رفتارهای انسـان را مـشخص می کند و تاثیر مسـتقیمی در آینده او دارد.

تیپ شخـصیتی شما چیست؟ تیپ شـخصیتی A یا تیپ شخصیتی B؟ این دو تیپ شخصیـتی چه چیزهایی از شـما می گویند؟ آیا می توانـند حالات جسـمی یا روحـی و روانی تان را بازگو کنند؟

آیا شما جاه‌طلـب، پرتحرک، و ناشـکیبا هستید، یا در زندگی آرامش بیش‌تری دارید؟ بر اساس نظریه‌ای که دو متخصـص قلـب به نام مایر فـریدمن و ری روزنمن در دهه‌ی۱۹۵۰کشـف کردند، خلق و خو و ویژگی‌های شـخصیـتی‌تان می‌تـواند نـشان دهد تیپ شـخصیتی شـما A اسـت یا B.

آن‌ها معتقد هسـتند افرادی که تیپ شخـصیتی شان A اسـت، بیـش‌تر در معرض خطر ابتـلا به بیمـاری سرخرگ‌هـای قلب قرار دارند، هرچـند بسـیاری از دانشمنـدان با وجود رابـطه بین این دو مـخالف هـستـند، اما این کـشف بعـدها در زمـینـه‌ی روان‌شـناسـی سـلامت نقـش مهـمی ایفـا کرد.

هرچند درمورد پیامـدهای داشـتن تیپ شخـصیتی A یا تیـپ شخـصیتی B پژوهـش بیـش‌تری نیاز اسـت، اما ویژگی‌هـای هر یک از این تیـپ‌ها متـمایز اسـت، و این کمـک‌تان می‌کند پی‌ببـرید کدام تیـپ شخـصیتی هستید.

تیپ شخصیتی A یا B چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

 

تیپ شخصـیتی A:

همان‌طـور که احـتمالا از رابطـه‌ی تیپ شختصیتی A و خطر بیـماری قلبی حدس زده‌اید، آدم‌هـایی که این تیپ شـخصیتی را دارند:
_انگیـزه‌ی رقابـت‌پذیری فوق‌الـعاده‌ای دارند،
_ از شکسـت غـمگین می‌شـوند.
_ آن‌ها برای برنده‌شـدن بازی می‌کنـند، و وقتی به نتایج مطـلوب‌شـان نمی‌رسنـد، خودشـان را از نظر ذهـنی برای آن سـرزنش مـی‌کنند.
_آدم‌های تیپ A برای هر روزشـان برنامه‌ای دقیق طرح‌ریزی می‌کنند،
_ وقتی اتفاق غیرمنتظـره‌ای می‌افتد، مـعمولا به آن واکنـشی نامـعقول نشان می‌دهند.
_آن‌ها بی‌نـهایت منظـم و وظیـفه‌شـناس هسـتند، و از روال‌های همیـشگی و ساخـتارمـندی لذت می‌برند،
_ اگر روزشان مطابق برنامه پیش نرود آشفته می‌شوند.
_هم‌چنین، تیپ‌های شخـصیتی A به خاطر ذهنیت خشک و سخت و انتظارات بالایی که از خودشان و دیگران دارند، مستعدد ابتلا به اختلال‌های اضطراب هستند.
_آدم‌های تیپ A خلق و خویی جدی دارند، و به همین خاطر رهبرها و سیاست‌مدارهای فوق‌العـاده‌ای می‌شوند. آن‌ها با این‌که برای دیگـران تعیین تکلیف کنـند مشـکلی ندارند و برای رسیـدن به اهداف‌شـان هر کاری لازم باشـد می‌کنند.
_شخصیـت‌های تیپ A بیـش‌تر وقت‌شان را به کار سـپری می‌کنـند، چون تعـیین هدف و تحقـق آن هدف بیـش‌ترین خوشحـالی را برای‌شـان به ارمغان می آورد.
_ آن‌ها عزت نفس‌شان را تا حد زیادی از موفقیت‌های‌شان به دسـت می‌آورند، بنابراین در هر چیزی که با برنده شدن سر و کار داشتـه‌باشد غرق می شوند.
_شخصیت‌های تیپ A معمولا به قدری کار به عهده می‌گیرند که نمی‌تونند به‌طور منطقی آن‌ها را مدیریـت کنند، و این باعث می‌شـود در معرض بیماری‌های ناشی از اضطراب و خستگی مفرط قرار بگیرند.
_هم‌چنین، آدم‌های تیپ A اجازه می‌دهند خـشم بر آن‌ها مسلط شود، و این خـصیصه، به همراه ناشـکیبایی بیش از حد و اعتیاد به موفقیت، می‌تواند برای این آدم‌ها فاجعه به بار بیاورد.

تیپ شخصیتی A یا B چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

 

چگونه می‌توان تیپ شخصیتی A را تعدیل کرد؟

اگر معتقد هستید تیپ شخصیتی شما A است، سعی کنید هر روز زمانی را به خودتان اختصاص دهید، و به یاد بیاورید عزت نفس شما فقط از موفقیت‌ها، وجهه‌ی اجتماعی، یا حساب بانکـی‌تان نمی‌آید. به خودتان اجازه بدهید گاهی خوش بگذرانید و از زندگی در لحظه لذت ببرید، نه از جایزه‌هایی که برنده می‌شوید یا موفقیت‌هایی که به دسـت می‌آورید.

 

تیپ شخصیتی B:

آدم‌های تیپ B در انتهای دیگر این طیف قرار می‌گیرند. از ویژگی این افراد:

_آن‌ها خلق و خویی آرام‌تر و بی‌خیال‌تر دارند،
_ اگر ببرند یا ببازند می‌توانند نسبت به آن بی‌اهمیت باشند.
_آن‌ها در لحظه زندگی می‌کنند،
_برای این‌که از زندگی‌شان احسـاس رضایت داشته‌باشند همـیشه نیاز ندارند به موفقیت مهـمی دست پیدا کنند.
_چون تیپ‌های شخصیتی B هدف‌گرا و موفقیت‌‌محور نیستند، از حرفه‌هایی لذت می‌برند که مسـتلزم خلاقیت هستند، و می‌توان آن‌ها را با سرعت کندتری انجام داد.
_بسیاری از آدم‌ها که تیپ شخصیتی B دارند حرفه‌هایی مانند نویسندگی، هنر، موسیقی، درمان‌شناسـی، یا بازیگری را انتخاب می‌کنند.
_آن‌ها بیش‌تر از تیپ‌های شخصیتی A تمایل دارند در درون‌شان تفکر و تعمق کنند و ذهنی انتزاعی دارند. آن‌ها نگاهی سیاه و سفید ندارند، بلکه به همه‌ی جوانب زندگی، که در محدوده‌ی خاکستری قرار می‌گیرند، توجـه می‌کنند.

_به خاطر قابلیت‌شان در پایین آوردن سرعت و توجه به جزییات، معمولا از هرچیزی که با فشار یا استرس زیاد همراه باشد دوری می‌کنند.

_آنها ترجیح می‌دهند فقط در جهت جریان آب حرکت کنند، و بدون این‌که خودشان درگیر فهمیدن همه‌ی جواب‌ها بکنند، ببینند زندگی آن‌ها را به کجا می‌برد.

تیپ شخصیتی A یا B چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

 

آیا همه انسانها صرفا تیپ شخصـیتی Aیا B هستند؟

خیر؛ بیش‌تر آدم‌ها شخصیتی بین تیپ A و تیپ B دارند؛ بیش‌تر آدم‌ها در زندگی‌شان از دسـت یافتن به اهداف‌شـان و موفقیـت لذت می‌برند. اما همه اجازه نـمی‌دهـند امیال و آرزوهاشان کاملا آن را تسـخیر کنند.

مطلب پیشنهادی

تیپ شخصیتی C چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

تیپ شخصیتی C چیست؟

  در حین یادگیری و درک ویژگی‌های تیپهای شخصیتی مختلف به خاطر داشته باشید که …