تیپ شحصیتی درونگرا – افراد درونگرا چگونه هستند؟

 

تیپ شحصیتی درونگرا – افراد درونگرا چگونه هستند؟

تعریف درونگرایی و خصوصیات افراد درونگرا چیست؟

با وجودی که اصطلاح درونگرایی (به انگلیسی: Introversion) در بسیاری از مدلها و نظریه‌های شخصیت شناسی به کار می‌رود، امــا همه‌ی این نظریه‌ها معنای یکسانی برای این مفهوم قائل نیستنــد. موازی با تعریف‌های متنوعی که از درونگرایی و ویژگی های افراد درونگرا ارائه شده اســت، در ادبیات عمومی و میان مردم هم این واژه یک معنای روزمره پیدا کرده اســت.

ساده‌ترین تعریفی که عموم مردم از درونگرایی در ذهن دارنــد، ساکت نشستن و منزوی بودن و گوشه‌گیری اســت. شاید شمــا هم پدرها و مــادرهایی را دیده باشید که گاهی اوقات حتی از دیگران به خاطر درونگرایی فرزنــدشان عذرخواهی می‌کننــد. در حالی که آنچه روی داده صرفاً این بوده که مثلاً فرزنــدشان به موقع سلام نکرده یا به سوالی که یکی از بستگان پرسیده، پاسخ نــداده اســت.

تیپ شحصیتی درونگرا  افراد درونگرا چگونه هستند؟

به علتِ همین برداشت نادرست از درونگرایی اســت که عباراتی مــاننــد درمــان درونگرایی و حل مشکل درونگرایی در جستجوهای اینترنتی به کار می‌رونــد و رواج دارنــد.

یک فرد درون گرا چه ویژگی‌هایی دارد؟

نکته بسیار مهم این اســت که هیچ فردی همه این ویژگی‌ها را با هم نــدارد و این ویژگی‌ها در حقیقت، ویژگی‌های عمومی درون گراها هستنــد و افراد درون گرا اکثر این ویژگی‌ها را دارنــد.

 • ترجیح به تنهایی دارنــد
 • از جمع‌های جدید اســتقبال زیادی نمی‌کننــد
 • معمولاً تمرکز بالایی دارنــد
 • عمومــا به کتاب خوانی علاقه زیادی دارنــد
 • به نوشتن خاطرات علاقه منــد هستنــد
 • حریم شخصی و اطلاعات شخصی برایشان اهمیت دارد.
 • دوستان محدود با روابط عمیق دارنــد
 • علاقه منــد به احساسات و افکار خودشان. نیاز به داشتن قلمرو شخصی. کـم حرف، ساکت و متفکر.
 • دوستان زیادی نــدارد. در ارتباط برقرار کردن با افراد جدید مشـکل دارد. عـلاقـه مـنــد به سکوت و تمرکز. از دید و بازدید های غیر منتظره و ناگهانی بیزار اســت.
 • کارایی وی در تنهایی بیشتر اســت. بـزرگترین وحشت وی آن اسـت کـه در یـک جــمع شلوغ قرار گیرید. ترس از آنکه فردیت خود را از دست بدهد. از فـعالـیتهای انفرادی انرژی میگیرد.
 • در بیـن انـبـوه مـردم بودن آنها را خسته می کنــد. بـیشتـر از دسـت کـرده خـودشـان خشمگین میگردنــد تا دیگران. معمولا کمرو هستنــد. درکشان مشکل اســت. اهـل ایــده و عقاید نو.
 • شـخصیتی مـتمــایز در خلوت خود و در حضور دیگران دارنــد. مشـتـاق و احسـاسـاتـی می باشنــد. معمولا احساساتشان را بیان نمیکننــد. در جـمع نا آشنا ساکت امــا در جمع دوستان خود راحت می بـاشنــد. تـمرکزشان قوی اســت. برای تصمیم گیری به زمــان نیاز دارنــد. پیش از حرف زدن می انــدیشنــد.
 • از در میان گذاشتن اطلاعات شخصی خود با دیگران ممــانعت میکنــد. مــایل به رویکــرد آهسته امــا دقیق می بـاشد. بـا مشـاهـده درس می آموزد (عـبــرت از دیگران) و پس از آموختن روش زنــدگی، زنــدگی خود را آغاز میکنــد.
 • ۲۵ الی ۴۰ درصد از جمعیت را تشکیل میدهنــد.

تیپ شحصیتی درونگرا  افراد درونگرا چگونه هستند؟ 

درون گراها افسرده نیستنــد!

متأسفانه در کشور مــا اکثر افراد شناخت صحیحی از موضوع درون گرایی نــدارنــد و از همین جهت یا افراد درون گرا (علی‌الخصوص کودکان)‌ را افسرده می‌داننــد و یا افرادی که مطالعات ناقصی دارنــد افراد افسرده را درون گرا فرض می‌کننــد که هر دو این موضوعات خطرناک هستنــد.

تیپ شحصیتی درونگرا  افراد درونگرا چگونه هستند؟

فرد درون گرا افسرده نیست. افسردگی توضیحات خاص خود را دارد و فرد درون گرا فقط ترجیحات متفاوتی دارد و از تنهایی لذت بیشتری می برد و تمــایل دارد فقط دوستان معدود امــا عمیقی داشته باشد. این خصوصیات هیچ ارتباطی با کمرویی درونگرایان نــدارد ممــکن اســت آنها خیلی هم با اعتمــاد بنفس باشنــد. %۶۵ نوابغ را درونگرایان تشکیل میدهنــد.

افراد را از لـحاظ آنکه چگونه اطلاعات کسب میــکننــد به دو گروه حسگر و الهام گر میتوان تقسیم کرد:

حس گرها تــمرکز بر دنـیـای فـیــزیکی، با حواس پنجگانه خود زنــدگی می کنـنــد، شـواهــد عینی و محسوس را می بیننــد، علاقـــمنــد به آن چه که هست، واقع بین، عملگرا، درک جزئیات، تنها بدیهیات و مشهودات را میبینــد، در زمــان حال زنــدگی میکنــد، نیاز به دانستن حقایق و شواهـد دارد، سـاده و مــحافظـه کار و سنتگرا، لذات فیزیکی را بیشتر دوست دارد، بـا اعتمــاد بنفس، جای جنگل درختان را می بینــد، معمولا بانکدار، پلیس، ورزشکار، جراح و خلبانان جزو این گروه میباشنــد. علاقه منــد به درک جزئیات.

تیپ شحصیتی درونگرا  افراد درونگرا چگونه هستند؟

الهام گرها تمرکز بر جهان معنوی و ذهنی، از حس ششم، نــدای درون و حدس و گـمــان اسـتـفـاده میکننــد، انتزاعی، علاقــمنــد به آنچه که می توانــد وجود داشته باشد، آرمــانگرا، خیالباف، علاقه منــد به درک مفاهیم و کلیات، مــاوراء امور را می نـگرد، از قیاس، اســتعاره و تشبیه اســتفاده می کنــد، بیشتر در گذشته و آینــده سیر می کـنــد، تئوریسین و متفکر، اصـیل و پیچیده، علاقمنــد بـه چیزهای جدید و غیر متعارف،شکاک. هنرمنــدان، دانشمنــد، شاعران و فیلسوفان جزو این گروه میباشنــد. جای درختان جنگل را میبینــد.

 

اکـنـون مـی تـوان افـراد را از لــحـاظ شـیوه تصـمیـم گـیـریشان بـه دو گروه انــدیشـه ورز و احساسی تقسیم بنــدی کرد:

انــدیشه ورزان به واقعیت ارزش می نهد، در تصمیم گیری از منطق اســتفاده میـکنــد، علاقمنــد به اهداف و ایده ها، متوجه اســتدلال غلط دیگران می شود، پیروی از ذهن عقلگرا، صـادق در بیان افکارشان، نسبت به دیگران سختگیر، رفتارشان با دیگران عدالت آمیز اســت، معمولا به آنها برچسب سنگدل و بی احساس میزننــد، حرفهای دیگران را بدل نمی گیرنــد، عینـی، منتقد، جو رسمی و مبتنی بر منطق را ترجیح میدهنــد، بــی احساس، ارزیابی دیگران برمبنای قوه درکشان میباشد، مهنــدسان، دانشمنــدان و مدیران جزو این گروه میباشنــد.

احساسی ها ارزش نهادن به هارمونی، در تصـمـیم گـیری خـود از احسـاسـات فـردی خـود اسـتـفـاده میکننــد، هنگامی که دیگران احتیاج به کمک و پشتیبانی دارنــد متوجه آن می گـردنــد، با قلب رئوف و احساساتی خود زنــدگی میکننــد، معـمولا حقیقت را پنهان میکنــد تا شخص مقابل خود را آزرده خاطر نکننــد، مهربان با دیگران، رحیم و بـخشـنــده نسبت به دیگران، به آنها برچسب احساساتی و ضعیف و سست میزننــد، حرفهای دیگران را بدل میگیرنــد، ذهنی، همدل و دلسوز، جو دوستانه و گرم را ترجیح می دهـنــد، نـازک نارنجی، ارزیابی دیـگران بر مبنای اخلاقیات، علاقمنــد به دیگران و احساساتشان. پـرستـاران، مـعـلـمــان، هنرمنــدان و کشیشها در این گروه قرار دارنــد.

تیپ شحصیتی درونگرا  افراد درونگرا چگونه هستند؟

حال مـی توان افراد را از لحاظ آنکه زنــدگی خود را چگونه میگذراننــد و نحوه نگرش آنها به زنــدگی به دو گروه انتخابگر وسبکباران تقسیم بنــدی کرد:

انتخابگران مصمم، سریع تصمیم میگیرنــد، زنــدگی را اســتوار و قابل کنترل می کـنـنــد، پروژه ها را به سادگی به اتمــام می رسـانــد، سـازمــان یـافـته و منظم، جدی، قابل پیشبینی، از زمــان بنــدیها و جداول زمــانی بعنوان راهنمــا سود می برد، از امور غیر مترقبـه بــیزار می باشد، سخت کوش، تـمــایـل دارد کـارها را هر چه زودتر بـه پـایـان بـرسـانــد، وظیـفـه شـنــاس و مسئولیت پذیر اســت، میتوانــد خیلی کوته فکر نیز باشد.

سبکباران پیش از تصمیم گیری ابتدا به شرایط خو گرفته و اطلاعات گرداوری می کـنــد، زنــدگــی را انعطاف پذیر و بدون تنش سپری می کنــد، ترجیح میدهد پــروژه را آغاز کنــد امــا معمولا آن را به اتمــام نمی رسانــد، در هم ریخته و بی نظم، بی خیال، هر کـاری پیـش بیاید انجام میدهد، با فراغت خاطر کامل کارها را به انجام میرسانــد، از اتـفاقات غافلگیر کننــده و غیر منتظره لذت میبرد، دمدمی مزاج اســت، پشت گوش انــداز، بیش از حد روشنفکر اسـت، بی مسئولیت و وظیفه نشناس، غیر قابل پیش بینی، از قـوانـیـن بـیزار و خواهان آزادی اســت.

تیپ شحصیتی درونگرا  افراد درونگرا چگونه هستند؟

افراد درون گرای مشهور

در دنیای مــا افراد درون گرای بسیار مشهوری وجود دارنــد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

اســتیو جابز (مــالک سابق شرکت اپل)

آلبرت انیشتین (از بزرگترین فیزیکدان تمــام تاریخ)

گانــدی (رهبر هنــدوستان)

وارن بافت (از ثروتمنــدترین افراد دنیا)

 

کدام بهتر اســت: درونگرایی یا برونگرایی؟

مستقل از ریشه‌ی تفاوتها و سهم وراثت و محیط و تربیت در درونگرایی و برونگرایی، یک نکته‌ی مشخص وجود دارد و آن اینکه از میان دو صفت درونگرا و برونگرا نمی‌توان یکی را به دیگری ترجیح داد.

موفقیت زنــدگی و شغلی مــا، تابع درونگرایی و برونگرایی‌مــان نیست؛ بلکه تابع شغل و مسیری اســت که برای زنــدگی انتخاب می‌کنیم. اگر چه ممکن اســت یک فرد درونگرا در شغل‌هایی با پایه‌ی مــالی، موفق‌تر از شغل‌هایی با پایه‌ی فروش باشد و بالعکس فرد برونگرا در شغل‌هایی که بر پایه‌ی فروش بنا شده‌انــد شانس موفقیت بیشتری داشته باشد. حتی در یک زمینه‌ی تخصصی نیز، به سادگی نمی‌توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت بر اساس تیپ شخصیتی نظر داد.

تیپ شحصیتی درونگرا  افراد درونگرا چگونه هستند؟

در تکمیل مورد نخست، می‌توان این مثال را مطرح کرد:

 • فرد درونگرا می‌توانــد در شغل‌هایی نظیر حسابداری که تعامل کمتری با محیط دارنــد موفق‌تر عمل کنــد.
 •  فرد برونگرا می‌توانــد در حسابرسی، که شغلی با تعامل بالاتر اســت، موفق‌تر باشد.
 •  فرد درونگرا ممکن اســت بتوانــد مدیر فروش بسیار خوبی باشد.
 • فرد برونگرا ممکن اســت در سمت فروشنــده زنــدگی موفق‌تری را تجربه کنــد.

این جمله که فرد برونگرا می‌توانــد معلم بهتری باشد، مربوط به چنــد دهه قبل اســت. امروز، هم برونگرایان و هم درونگرایان می‌تواننــد تجربه‌ی موفقی از معلمی داشته باشنــد. فقط شاید برونگرا به سراغ معلمی در فضای فیزیکی و درونگرا به سمت آموزش دیجیتال برود.

حتی اگر یک فرد درونگرا به فروشنــدگی منصوب شود، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که وی الزامــا فروشنــده‌ی ناموفقی خواهد بود. امــا می‌توان نتیجه گرفت که اگر او بخواهد به انــدازه‌ی یک فرد برونگرا موفق باشد، احتمــالاً باید انرژی بیشتری را برای کسب همــان میزان از موفقیت صرف کنــد. به بیان دیگر، ممکن اســت فرد درونگرا در شغلی که مناسب فرد برونگراســت، زودتر مستهلک شود.