تـعبیر خواب آتش پرستیدن, مجله اینترنتی چارگوشه

تـعبیر خواب آتش پرستیدن

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آتــش پرستیدن به روایت دانیال

اگــر ببیند که آتــش را پرستید و به آن سجده کرد ، دلیل آن باشد که به حاکم و پادشاه ستمگر تعظیم خواهد کرد و به خدمتش کمر خواهد بست که برایش طاقت فرسا خواهد بود.

اگــر ببیند به آتــشدان سر تعظیم فرود می آورد، دلیل آن باشد که خدمت زنان کمر همت به میان خواهد بست.

اگــر ببیند بر اتش بوسه می زند و ان را می پرستد، تعبیرش چنان باشد که خبر چین و مامور آگاهی دهنده قدرت حاکم شدن را احتمال بسیار است.

اگــر ببیند در اتش می غلتد و از آتــش زیانی به او می رسد ، تعبیر آن مطابق صورت پیشین است با این اضافه که سرانجام خطرناکی خواهد داشت.

اگــر در آتــش می غلتید و در می یافت که آتــش زیانی به او نمی رساند ، تعبیر چنان باشد که در کارگزاری قدرت حاکم به امنیت ، رفاه و آسایش روزگار خواهد رسید.

اگــر ببیند به آتــش اندر می شود ، تعبیرش چنان باشد که به اندازه حضورش در آتــش از پادشاه قدرت حاکم منفعت نصیبش خواهد شد

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …