تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «پ» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

پابرهنهپابندپاپیونپاتیله
پاچهپادرمیانیپادشاهپادگان
پادوپارچپارچه مخملپارچه
پارس سگپارکپاروپاره
پاسبانپاسبانیپاسپورتپاشنه
پاک نویسپاکت نامهپالانپالتو
پانسمانپایپاییزپتک
پتوپخت و پزپختن گوشتپدر روحانی
پدر مقدسپدرپدربزرگ یا مادربزرگپدرخوانده
پذیرفتنپرپرپهنپرتاب کردن
پرترهپرتقالپرتگاهپرتو نور
پرچمپرچمدارپرچینپرخاش
پرده بکارتپرده پرنقش و نگاررازداری پرده داریپرده
پرستارپرستاریپرستوپرگار
پرندهپروازپروانهپرونده
پرهیزکارپریپریدنپریشانی
پزشکپزشکی قانونیپست و پاکتپستی
پستان بندپستانپستچیپستخانه
پستهپسرپشت بامپشت سر
پشتپشتیپشمپشه
پل عابر پیادهپلپلکپلکان
پلنگپلوپلهپلیس
پمادپنبهپنجرهپنجه
پند دادنپنکهپنهان شدنپنیر
پوتینپوست میوهپوستپوستین
پوشاکپول خردپولپونز
و چربی پیپیاده رویپیازپیاله
پیامپیانوپیپپیت
پیچ و خمپیجپیچکپیدا کردن
پیر شدنپیرپیراهنپیروزی
پیسیپیش بندپیشانیپوستین
پیشخدمتپیشهپیشوازپیشی گرفتن
پیغام رساندنپیغمبرانپیک نیکپوستین
پیکانپیکرپیمانپیمانه
پینه دوزپهلو

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …