تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «ق» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

قارچقاضیقافلهقالب
قالیقباقبرقبله
قحطیقدقرآن خواندنقراقروت
قرص خوردنقرعه کشیقرقاولقرقره
قرقیقسم خوردنقسم خوردنقسمت کردن
قصابقصرقصه گفتنقطار
قفسقفلقلابقلب
قلبقلعقلعهقلم
قلوهقلیانقلیهقُمری
قناتقنّادقناریقند
قنوتقوقوچقورباغه
قوریقوز دراوردنقیامتقیچی
قیر

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …