تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «ش» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

شاخهشادیشانهشاه بلوط
شاهینشبانیشبنمشپش
شترشتر مرغشخم زدنشراب
شربتشراکتشُششطرنج
شعبده بازشعر گفتنشغالشفتالو
شقیقهشکارشکرشکستن
شکلاتشکنجهشکوفهشلغم
شلوارشمشیرشنشوربا
شوره سرشهادتینشیرشیر (لبنیات)
شیره انگورشیرینیشیطان

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …