تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «د» شروع میشود, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «د» شروع میشود

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

داردار زدندارچیندارو
داسدامدانهدختر
درباندرباندرختدرشکه
درفشدرگاهدرویشدریا
دژخیمدژخیمدستدستبند
دستمالدستکشدشمندشنه
دعوتدعوتدنبهدندان
دهدهاندواتدوچرخه
دوددوددودکشدوربین
دیگدیودیواردیوانه
درخت انگور، بادام، بالنگ، بلوط، بلیلدرخت انجیر، انار، آلو، آبنوس، اقاقیا، امرود
درخت خرما، زردآلو، زیتون، سدر، سرو، سنجددرخت بید، پسته، ترنج، چنار، حنظل، خار
درخت گردو، فندق، گلابی، کدو، گل، گلناردرخت سیب، شفتالو، شمامه، صنوبر (کاج)، عرعر، عود
درخت نارگیل، نارنج، مورد، نی

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …