تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «ج» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

جاجیمجادوجادهجاذبه
جارچیجارختیجاروجاروکردن
جازجاسوسجاسیگاریجالیز
جامجامهجانجانماز
جانورجای سبز و خرمجایزهجبرئیل
جبینجتجدالجدایی
جذامجراحجراحتجرثقیل
جرزجرقهجریمهجزیره
جست و خیزجستنجسدجسد سوخته
جشنجشن تولدجشنوارهجعبه
جعفریجغجغهجغدجفت
جگرجلا دادنجلسهجلگه
جماعجمجمهجنجنازه
جنب بودنجنگجنگلجنین
جوجوازجوالجوالدوز
جوانجواهراتجوجهجوجه تیغی
جورابجوز بویاجوشجوشن
جوهرجویجهنمجهیز
جیب برجیبجیپجیرجیرک
جیغجامه خواب

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …