طراحی وبسایت زریاسپا

تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «الف» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

ابرابزارابراز علاقهابروابلیس
ابريشماپرااتاقاتاق خواباتاق پذیرایی
اتوبوساتومبیلاتو کردناثاث منزلاجاره
اجاقاجاق گازاحتراماحتضاراحضار روح
احمقاحتیاجاخباراخراجاخلاق
ادرارادویهاذاناذیت و آزارارابه
ارتدادارتشارتقاارثاردو
اردوگاهاردک ماهیارزانیارزنارش
ارقامارکسترارکیدهارگاره
ارواحاروپااز دست دادنازدواجاژدها
اسارتاسارتگاهاسباسباب بازياسباب سفر
اسباب کشیاسپنداناستخواناستخراستخدام
استحماماستراسترالیااستعفاءاستغفار
استفراغاسفنداستقلالاسرافیلاسفناج-سبزی
اسکلتاسکلهاسکیاسکیاسکیت
اسلحهاستوانهاسهالاسیداشتباه
اشترغازاشتیاقاشتها داشتناشرافاصطبل
اصلاحاعتباراعترافاعداداعضا بدن
اعلامیهاغماءافتادنافتادن در آبافسار
افسرافعیافکار پلیدافيوناقاقیا
اقامتگاهاقیانوساکوی صداالاغالفبا
الکتریسیتهالکلالمپیکالوارالنگو
الهام شدنامامت کردنامپراتورامداداملت
امیدامر الهیانارانبارانتظار
انتقال خونانتقامانجيرانجیلاندام
انداختنانعامانعکاسانفجارانگبين
انگشتانانگشترانگشتانهانگلیسیانگور
ایستگاه قطارايوان   

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «س» شروع میشود

  موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید   ساختمان سار ساردین ساس ساطور …