تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «الف» شروع میشود

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

 

ابرابزارابراز علاقهابرو
ابلیسابریشماپرااتاق
اتوبوساتاق خواباتاق پذیراییاتومبیل
اجاقاتو کردناثاث منزلاجاره
اجاق گازاحتراماحتضاراحضار روح
احمقاحتیاجاخباراخراج
ادراراخلاقادویهاذان
ارتداداذیت و آزارارابهارتش
اردوگاهارتقاارثاردو
اردک ماهیارزانیارزنارش
ارقامارکسترارکیدهارگ
ارواحارهاروپااز دست دادن
اسارتازدواجاژدهااسارتگاه
اسباب کشیاسباسباب بازیاسباب سفر
اسپنداناستخواناستخراستخدام
استحماماستراسترالیااستعفاء
استفراغاستغفاراسفنداستقلال
اسکلتاسرافیلاسفناج-سبزیاسکله
اسلحهاسکیاسکیاسکیت
استوانهاسهالاسیداشتباه
اشترغازاشتیاقاشتها داشتناشراف
اصلاحاصطبلاعتباراعتراف
اعلامیهاعداداعضا بدناغماء
افسرافتادنافتادن در آبافسار
افعیافکار پلیدافیوناقاقیا
اقامتگاهاقیانوساکوی صداالاغ
الکتریسیتهالفباالکلالمپیک
الهام شدنالوارالنگوامامت کردن
امیدامپراتورامداداملت
امر الهیانارانبارانتظار
انتقال خونانتقامانجیرانجیل
انداختناندامانعامانعکاس
انگشتانانفجارانگبینانگشتر
ایستگاه قطارایوانانگشتانهانگلیسی
انگور

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …