تعبیر خواب روشن کردن آتش, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب روشن کردن آتش

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آتــش آفـروخــتن به روایت محمد بن سیرین

آتــش آفـروخــتن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میلن باشد

آتــش بی دود و بدن روشنایی ، نیرو و قوت و قدرت است، برای حاکم و پادشاه

اگــر حاکمی آتــش با دود ببیند، پادشاه و حاکمی ستمگر است، در این خواب دنبال غم و اندوه و زیان باید بود

اگــر ببیند آتــش افـروخــت تا خود گرم شود یا شخص دیگری با آن خودش را گرم کند، تعبیرش چنین است که به دنبال چیزی است که از آن نفعی عاید شود

اگــر ببیند آتــشی بی فایده روشن است که نیازی به گرمای آن نیست دلیل آنست که بی جهت جنگ و دشمنی در میان خواهد بود

اگــر بیند برای پختن و بریان کردن چیزی آتــش افـروخــت، به خاطر غیبت مردم به کاری اقدام می کند تا از حال کسی آگاهی به دست آورد

اگــر آتــش افـروخــت و از پخته شده و بریانش بر آتــش خورد، به اندازه ای که از آن بریان و خوردنی خورده باشد، رزق و روزی با غم و اندوه و دشواری نصیبش خواهد شد

اگــر ببیند زیر دیگ آتــش می افروزد که در آن گوشت یا چیز دیگری است ، تعبیر چنین بیاید که اقدام به کاری می کند که بانوی خانه را از آن کار نفع و تمتعی حاصل می آید

اگــر ببیند زیر دیگی آتــش میافروزد که در آن چیزی نیست، از کاری که به آن مشغول است غمگین و اندوهگین می شود و کارش با ملال توام خواهد شد

اگــر ببیند برای پختن حلوا آتــش افـروخــت، خواهد شنید که به او سخنان نیکو بگویند

اگــر ببیند که برای روشنائیی آتــش افـروخــت، کاری را با دلیل و برهان شروع می کند و ابهامات آن را از میان می برد

اگــر ببیند آتــشی را که افـروخــته است خاموش شد، هلاک شدن را باید در انتظار باشد و این خواب طالع خوشی نیست

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …