تعبیر خواب آژیر

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آژیر به روایت آنلی بیتون

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.

 

تعبیر خواب آژیر به روایت لیلا برایت

دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى باشد.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …