تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده کنید.

اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید، نشانه آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید.

اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول می ‏باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه‏ هاى وسیع و بسیار بزرگى می باشید اما در زندگى به آن‏ها دست پیدا نمی کنید.

 

تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب آزمایشگاه: یک خطر بزرگ در پیش است.

شما در یک آزمایشگاه هستید: امنیت

دیگران در آزمایشگاه کار می کنند: توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.

قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید.

یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک راز فاش خواهد شد.

وفاداری همکارتان را مورد آزمایش قرار میدهید : مراقب رقیب باشید.

دیگران از شما آزمایش میکنند : رنج و غم

 

تعبیر خواب آزمایشگاه

کار کردن در آزمایشگاه

کار کردن در آزمایشگاه : بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى‏شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.

اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى‏باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه‏ هاى وسیع و بسیار بزرگى مى‏باشید اما در زندگى در رسیدن به آنها ناکام می مانید.

آزمایش خون دادن در آزمایشگاه

اگر خواب دیدی روی تخت بیمارستان هستی و قصد دادن آزمایش خون داری نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی،اگر خواستی آزمایش خون بدهی برای دوستان یا خانواده نفعی عایدتان می گردد.

 

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آژیر

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آژیر به روایت آنلی بیتون شنیدن آژیر خطر در …