تعبیر خواب آزار و اذیت

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آزار و اذیت به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانه آن است که می خواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

اگر در خواب کسی را آزار دهید ، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد.

اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می دهد ، علامت آن است که دشمنان شما را شکست خواهند داد.

 

تعبیر خواب آزار و اذیت به روایت محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببینی به کسی ظلم می‌کنی به معنای پیروزی آن شخص بر توست.

اگر در خواب ببینی که مورد ظلم قرار گرفته‌ای به این معناست که در برابر ظالم کمک و یاری به تو خواهد رسید و اگر ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند به معنای آسیب دیدن از سمت پادشاه است.

 

تعبیر خواب آزار و اذیت به روایت کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب آزار و اذیت درکتاب سرزمین رویاها

خودتان را آزار می دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می برید.

شمارا آزار می دهند: ۱- خصومت در خانواده ۲- خیانت

دیگران را آزار می دهند: شادی

حیوانات را آزار می دهند: ضرر بزرگ مالی

بستگانتان شما را آزار می دهند: ناکامی عشقی

بچه های شما را آزار می دهند: شادی

دیگران بچه ها را آزار می دهند: خطر بزرگ

دوستان شما را آزار می دهند: دشمنان شما را شدیدا آزار خواهند داد.

یک سگ شما را آزار می دهد: درآمد خوبی خواهید داشت.

شما یک سگ را آزار می دهید: با دشمنان تان مشاجره و نزاع در پیش دارید.

 

تعبیر خواب آزار و اذیت

اذیت و آزار سگ

حیوانات سمبل غرایز موجود در رفتار ما هستند و سگ هم با غرایزی مثل ترحم و وفاداری مرتبط است. این خواب نیز نشان می‌دهد که شما باید وجود چنین غرایزی را در وجود خود بپذیرید و از سرزنش خود دست بکشید.

 

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آژیر, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آژیر

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آژیر به روایت آنلی بیتون شنیدن آژیر خطر در …