تعبیر خواب آروغ زدن

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آروغ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی ببیند که در خواب آروغ (باد گلو) بد طعم و بد مزه می زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان خویش یا دیگران بر زبان می‌آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می‌شود.

اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده نزدیک سخنانش موجب سختی و ملالت می‌شود و در نهایت به زیان او تمام می‌شود و شایستگی سرزنش و شماتت می‌یابد.

 

تعبیر خواب آروغ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند که اجلش نزدیک بود.

اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود.

 

تعبیر خواب آروغ به روایت کارل یونگ

اگر در خواب ببینید که آروغ می‌زنید نشانه هشداری از سمت ضمیر ناخودآگاه شماست که تغییراتی را پیش‌بینی می‌کند به این معنی که هرچه بزرگتر شوید تغییرات بیشتری در میزان آگاهی شما ایجاد می‌شود.
شنیدن صدای آروغ در خواب بیانگر این است که توانایی غلبه بر مشکلاتی که بر سر راهتان ایجاد می‌شود را دارید.

 

تعبیر خواب آروغ به روایت محمد ابن سیرین

اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، دلیل کند که سخنی گوید که از آن مضرت و خطر بیند.

اگر دید که آروغ همچون دود برآورد، دلیل کند که بی هنگام سخنی گوید، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشیمانی خورد.

 

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …