تعبیر خواب آرد, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آرد

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آرد به روایت محمد ابن سیرین

اگر در خواب آرد دیده باشد، به هر صورت دلالت بر مال و نعمت حلال دارد که بدون رنج و زحمت به دست آید و مایه فراغت شود.

اگر آرد جو ببیند، تعبیرش درستی دین است.

اگر آرد گندم بیند، معمله پر سودی در پیش خواهد داشت و منفعتش چشمگیر است.

اگر آرد ارزن و دانه های کم ارزش ببیند، تعبیرش آن باشد که مال ناچیزی به دست می آورد.

 

تعبیر خواب آرد به روایت آنلی بیتون

خرید و فروش آرد نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد.

دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی، ولی همراه با شادمانی است.

اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد. اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.

اگر خواب ببینید، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد.

 

تعبیر خواب آرد به روایت دانیال نبی

اگر ببیند آرد چون برف از هوا می بارد تعبیرش آن باشد که به اندازهای که دیده است مل و نعمت حلال از جائی که توقعش را ندارد برایش حاصل می شود.

 

تعبیر خواب آرد به روایت کتاب سرزمین رویاها

با آرد آشپزی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

آرد را می‌سوزانید: خطر درپیش است.

با آرد شیرنیی می‌پزید: یک زندگی خوشبخت در آینده

در قسمت آرد سازی کار می‌کنید: بی گدار به آب نزنید.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …