تعبیر خواب آرد بیز (الک), مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آرد بیز (الک)

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آرد بیز به روایت محمد بن سیرین

دیدن آرد بیز در خواب، به تعبیر زنی فضول و یا خدمتکاری است.
اگر ببیند غربال بزرگ و نو به دست گرفته است، تعبیر آن باشد که زنی خدمتکار دوست او می شود.

 

تعبیر خواب آرد بیز به روایت امام جعفر صادق (ع)

غربال در خواب بر چهار وجه است

مردی مصلح و درستکار

زنی فضول

خدمتکار

منفعت کم و ناچیز

 

تعبیر خواب آرد بیز به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن غربال در خواب، دیدار مردی است که در میان دوستان و فامیل و خویشان می گردد.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …