تعبیر خواب آرایشگاه

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آرایشگاه به روایت آنلی بیتون

دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت.

اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد.

دیدن آرایشگر در خواب، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد.

اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.

اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.

دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد.

 

تعبیر خواب آرایشگاه به روایت کتاب سرزمین رویاها

موهای خود را طلایی رنگ می کنید: از کارهایتان پشیمان خواهید شد.

مو های خود را سیاه رنگ میکنید: یک راز کشف می‌شود.

به موهای خودتان رنگ حنایی می زنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

رنگ موهایتان را بلوطی می‌کنید: موفقیت شما به تأخیر می‌افتد.

رنگ موهایتان را از بین می‌برید (دکلره می‌کنید): درآمد بسیار خوبی خواهید داشت.

دخترتان را به آرایشگاه می برید: خبرهای خوش از راه دور میرسد.

سلمانی برای شما یک کلاه گیس می سازد: یک خطر در نزدیکی شماست.

شما آرایشگر هستید: موفقیت بزرگی نصیبتان می شود.

موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید: در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان می شود.

آرایشگر ریشتان را می تراشد: ضرر مالی.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آژیر

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آژیر به روایت آنلی بیتون شنیدن آژیر خطر در …