تعبیر خواب آدم کشتن, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آدم کشتن

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آدم کشتن به روایت محمد بن سیرین

دیدن کشته شدن خود بیننده خواب به دست دیگران نشانه از عمر طولانی او دارد.

اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید.

تعبیر خواب آدم کشتن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات آن باز کند.

اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می‌کنند.

تعبیر خواب آدم کشتن به روایت لوک اویتنهاو

اگر کسی را می کشید: خودرا خشمگین نکنید.

اگر کشته شدید: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی غلط خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

تعبیر خواب آدم کشتن به روایت یونگ

اگر در خواب ببینید که توسط شخصی کشته شدید نشان دهنده یک موقعیت ناامید کننده است که نیاز به توجه فوری شما دارد.

اگر در خواب ببینید که کسی را می‌کشند نشانه این است که نباید از مسائل به ظاهر بی اهمیت ساده بگذرید.

اگر در خواب ببینید که شما یک آدم کش هستید نشانه این است که شما می‌خواهید عادت و یا خصوصیتی اخلاقی را در خود بکشید.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …