تعبیر خواب آدم دزدی

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آدم ربایی به روایت کتاب سرزمین رویاها

خود شما را دزدیده اند: یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد.

یک دختر را دزدیده اند: عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد.

یک پسر را دزیده اند: یک مصیبت در پیش است.

آدم رباها را دستگیر کرده اند: پول به دست شما خواهد رسید.

تعبیر خواب آدم دزدی (آدم ربایی)

آدم ربایی یکی از اعضای خانواده‌تان را می دزد

این‌که در خواب ببینید یکی از اعضای خانواده‌تان توسط یک آدم‌ربا، ربوده می‌شود، ممکن است نشان دهد که در آینده‌ی نزدیک مرتکب اشتباهاتی جدی در حیطه‌ی کسب و کارتان خواهید شد.

آدم ربایی یک زن

ربوده شدن یک زن در خواب ممکن است نشانه‌ای باشد از این‌که در آینده‌ای نزدیک یک ازدواج ناگهانی رخ خواهد داد.

ربوده شدن یک شخص معروف

این‌که در خواب ببینید یک شخص معروف ربوده می‌شود، ممکن است نیاز شما را برای ابراز نارضایتی در مورد چیزی نشان دهد.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …