تعبیر خواب حقه بازی در خواب

تعبیر خواب آدم حقه باز

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آدم حقه باز به روایت محمد ابن سیرین

حقه درخواب زن است یا کنیزکی خرد. اگر کسی بیند حقه او بشکست یا ضایع شد، دلیل که او را از زن جدا به مرگ یا به زندگانی.

 

تعبیر خواب آدم حقه باز به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که با آدم حقه بازى هم سفر مى باشید، معنى آن این است که شما مى ترسید که در راه از بقیه عقب تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با کمى احتیاط و مراقب باشید نقشه هایتان را بادقت بیشترى عملى کنید.

 

تعبیر خواب آدم حقه باز به روایت یونگ

دیدن فرد حقه باز در خواب نشانگر این است که از شما به طریقی سو استفاده شده است و خواب شما ممکن است از روی ترس شما از بازیچه شدن باشد. بهتر است به صدای درون خود گوش دهید.

اگر در خواب ببینید که شما یک فریب کار هستید به این معناست که شما قدرت دارید تا از شرایط سو استفاده کنید. این خواب همچنین به بعد بی رحمی از وجود شما نیز تعبیر می‌شود. شیاد در خوابتان ظاهر می‌شود تا یکنواختی زندگی شما را از بین ببرد.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …