تعبیر خواب آدامس, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آدامس

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آدماس به روایت کتاب سرزمین رویاها

شما آدامس دارید یعنی شخصی شما را مثل سایه دنبال می کند.

سقز و یا آدامس در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است.

چنانچه در خواب ببینید کسی بشما سقز یا آدامس می دهد موردی پیش می آید که شخصی شما رابه گفتن دروغ و یاوه تحریک و تحریص می کند.

تعبیر خواب آدامس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آدامس یا سقز در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است.

سقز جویدن تقلید عمل جویدن است بی آنکه چیزی خورده باشیم و حتی از این کار بیهوده سودی عایدمان گردد و چه بسا زیان بخش نیز باشد چرا که خستگی آرواره‌ها را موجب می‌گردد. یاوه سرایی و بیهوده گویی نیز همین حال را دارد. سودی عاید گوینده نمی‌کند و زیان نیز می‌آورد.

چنانچه در خواب ببینید سقز یا آدامس می‌جوید دروغ خواهید گفت، لاف می‌زنید.

اگر دیدید در حضور شما دیگری سقز یا آدامس می‌جود دروغ و یاوه خواهید شنید و چنانچه سقز و آدامس جویدن او صدا هم داشت دروغگویی او موجب زیان شما می‌شود.

چنانچه در خواب ببینید کسی به شما سقز یا آدامس می‌دهد موردی پیش می‌آید که شخصی شما را به گفتن دروغ و یاوه تحریک و تحریص می‌کند.

اگر در خواب دیدید سقز و آدامس در دهان دارید و آن را فرو بردید و قورت دادید پشیمان و نادم خواهید شد و البته این ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می‌افتد.

خریدن آدامس یا سقز و داشتن آن تعبیر یکسان دارد ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است. دادن آن نیز تحریک و دعوت به دروغ گویی و لاف زدن است.

 

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …