تعبیر خواب آخرین وداع یا آخرین خداحافظی

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آخرین وداع (خداحافظی) به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می‌کنید اما نمی‌دانید به کجا می‌روید خوب نیست.

تعبیر خواب آخرین وداع (خداحافظی) به روایت آنلی بیتون

خداحافظی با خوشحالی

  • اگر هنگام وداع در خواب ببینید برای اطرافیان و بچه‌های خود بوسه می‌فرستید، نشانه آن است که به زودی به مسافرتی می‌روید که در آن سفر هیچ حادثه ناخوشایندی روی نخواهد داد.
  • اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می کنید، نشانه آن است که در جشن های دسته جمعی شرکت خواهید کرد و از دیدار افراد لذت خواهید برد.

خداحافظی با ناراحتی

  • اما اگر خواب ببینید از مردم با اندوه جدا می شوید، دلالت بر آن دارد که زیان خواهید کرد یا به خاطر از دست دادن کسی، داغدار خواهید شد.
  • اگر در خواب مشاهده کنید که با ناراحتی از اطرافیان خود جدا میشوید، به این معنا است که موضوعی باعث ناراحتی شما میشود.

تعبیر خواب آخرین وداع (خداحافظی) به روایت ابراهیم کرمانی

اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …