تعبیر خواب آجر, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آجر

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آجر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آجر عامل استحکام خانه و کاشانه است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب پایه های حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند.

داشتن آجرهای زیاد نشان دهنده آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید.

داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است که در کار خویش شک و تردید دارید اما این تردید به پیروزی می انجامد.

آجر روی هم چیدن نیکو است.

اگر دیگری آجر می چیند و شما احساس می کنید که او برای شما کار می کند از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت می شوید.

اگر شما برای دیگری آجر حمل می کنید یا روی هم می چینید از جانب شما دیگری تقویت می شود.

مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است.

اگر خودتان آجرهایی را که دارید می شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می کنید.

روی هم رفته دیدن آجر در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است در جریان روزهای آینده از برخوردهای تند با دیگران دوری بجویید.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …