تعبیر خواب آتش

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

اگــر در خواب ببیند که پارهای آتــش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورد

اگــر ببیند از دهانش آتــش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد

اگــر ببیند هر گوشه و کناری را آتــش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت

اگــر ببیند آتــشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید

اگــر ببیند آتــش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود

اگــر ببیند آتــش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

اگــر ببیند آتــشی اورا سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سر درد دچار میشود

اگــر ببیند آتــشی او را سوزاند که نور داشت ، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتــش مال و مقام بدست خواهد آورد

اگــر در میدان نبرد آتــش ببیند ، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت

اگــر آتــش را در میدان نبرد با دود ببیند ، بیم از حاکمان در میان باشد

اگــر در بازار آتــش ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انــصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می شود و سوگنـد ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید

اگــر ببیند آتــش به در یائی در گرفت ، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند

اگــر آتــش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می رسد ، دلیـل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می چربد

اگــر لباس کسی را بر تن آتــش گرفته ببیند ، چنین تعبیـر شود که آن شخص را احتمـال رسیدن مصیبت ، ترس ، بیم و گرفتاری وجود دارد

اگــر خود را بر آتــش ایستاده ببیند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسید

 

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگــر در خواب آتــش ببیند چنانچه آتــش بدون دود باشد ، به پادشاهی و مقام والا نزدیک میشود ، در کار بسته اش گشایشی حاصل میگردداگــر ببیند در آتــشش انداخته اند و آتــش اورا سوزاند ، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا می گیرد اما نجات می یابد که دیر هم نخواهد پائید ، بشارت و نیکی به او میرسد

توضیح : در این باب استدلال به آتــش انداخته شدن ابراهیم علیه السلام است که خداوند به آتــش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بیشتر به سوره انبیا آیه ۶۶ قرآن مجید رجوع کنید

اگــر ببیند در آتــش انداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بی میلی و با کراهت به سفر می رود

اگــر حرارت و سوزندگی آتــش را احساس کند تب گریبانش را خواهد گرفت

اگــر ببیند که آتــش اندامش را سوزاند به میزان سوختگی رنج و گرفتاری کشیدن بر او احتمال دارد

اگــر ببیند آتــش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و زبانه کشید اما این سوختــن بیمی در او موجب نشد ، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصیبت به او میرسد که این مصائب بیشتر از طریق هجوم بیماری است بیماریهائی که نا توانی بوجود می آورند

اگــر ببیند که آتــش برداشت به اندازه آتــشی که برداشته است مال حرام نصیبش می شود

اگــر ببیند از آتــش بر می دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصیبش می شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمنی و در گیری و در نهایت با زور به چنگ می آورد

اگــر ببیند از آتــشی که به خوابش آمده گرمی و جرقه به سوی او می رود ، دلالت دارد بر اینکه کسی از او غیبت می کند و پشت سر او بدش را می گوید

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …