تعبیر خواب آتش سوزی

بازگشت به لیست —>

امام صادق (ع)

اگــر در میدان جنگ و محل درگیری آتــش ببینی، تعبیرش بیماری‌های سختی مثل آبله و طـاعون و سـرسام و مرگ ناگهانی می‌باشد اگــر ببینی آن آتــش دود می‌کند، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

 

دانیال نبی

اگــر بیند که آتــش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که مـحنت و مـصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبـله و سرخچه و آن چه بدین ماند.

 

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …