تعبیر خواب آتش زنه

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آتــش زنــه به روایت محمد بن سیرین

تعبیر سنــگ آتــش زنــه در خواب این است که به دلیل بر خورد دو سنــگ وجود دو شریک را دلالــت کند که یکی قوی و دلیر و دیگری سخت دل است ، توضــیح در این باره چنین آمده است که هر دو شریــک مردم را به سر افرازی و شـرف و کارهای مهم می خوانند.

تعبیر خواب آتــش زنــه به روایت امام جعفر صادق (ع)

اگر ببیند که نتوانست از آتــش زنــه آتش بیرون آورد، دلیل آن باشد که در پـی کسـب مال می رود اما موفـق نمی شود.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …