تعبیر خواب آتشکده

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آتشکده به روایت ابن سیرین

آتـشـکده در خواب، جایگاه مکرره بود.

تعبیر خواب آتشکده به روایت ابراهیم کرمانی

آتـشـکده جایگاه مردم احـمق و خالی بود. اگر ببیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسیـد، دلیل کند که آن مقدار مـذلت و خواری به وی رسد، لیکـن از بدی برهد و سرانجـام پشیمانی شود.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …