تعبیر خواب آب

بازگشت به لیست —>

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگــر ببيند از آ‌ب صاف و گوارايي بسيار خورد عمرش طولاني و زندگيش با خوشي همراه خواهد بود

اگــر ببيند آ‌ب شور مي خورد تعبير آن برعکس است

اگــر ببيند از دريا آ‌ب گوارا مي خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او ميرسد

اگــر ببيند همه آ‌ب دريا را ميخورد پادشاهي همه جهان را به دست ميگيرد

عقيده بر اين است به همان اندازه مه از آ‌ب دريا خورده است اگــر آ‌ب صاف و روشن باشد بزرگي و مال و نعمت به دست مي اورد و اگــر آ‌ب تيره باشد رنج و سختي و ترس و وحشت به او مي رسد

اگــر ببيند آ‌ب گرم ميخورد گرفتار بيماري خواهد شد

اگــر ببيند بي خبر آ‌ب گرم برويش ريخته اند بيماري گريبانش را خواهد گرفتو اندوه بزرگي به او برسد

اگــر ببيند در آ‌ب افتاده است رنج و غم گريبانش را خواهد گرفت

اگــر ببيند با جام آ‌ب بر ميدارد فريفته مال و ثروت شده و خواهد شد

 

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگــر ببيند باغ و کشتزارها از جويها و رودها آ‌ب مي دهد تعبيرش آنست که به مال دست مي يابد و از غصه و اندوه رها ميشود.

اگــر ببيند به مردم آ‌ب ميدهد بر دينداري و ديانت و کارهاي نيکو و پسنديده دلالت دارد

اگــر ببيند تن به آ‌ب سپرده و سالم است به کارهاي مهم مشغول ميشود و شغلهاي شايسته پيدا ميکند به مرحله اي چون رياست و سروري ميرسد و سخنش پذيرفته ميشود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد

اگــر ببيند به درون آ‌ب صاف و زلالي رفته و آ‌ب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دين و اعتقادي او دلالت دارد و توکلش بر خداي متعال است و دلالت دارد بر اينکه کارهئي که انجام ميدهد درست است و نتيجه مطلوب خواهد داشت

اگــر ببيند به باغ آ‌ب ميدهد در انتخاب و گزينش همسر موفق خواهد بود

اگــر ببيند که آ‌ب پاک روي او ريختند دليل آنست که خيرو منفعتش به ديگران ميرسد و اگــر باکسي همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد

اگــر ببيند آ‌ب نا پاک و تيره بروي او ريختند دليلش آنست که خيرش به ديگران نمي رسد و هميشه در فکر خود است تا ديگران و در امور خودش را بر ديگران ارجح ميداند

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …