تعبیر خواب آب گل آلود, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آب گل آلود

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آب گل آلود به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آب لجن آلود ابتلاست، ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می گیرند.
موج به سمتی که شما هستید بیاید همراه با غصه و نگرانی برای شما است ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …