تعبیر خواب آب چشمه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آب چشمه

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آب چـشـمـه به روایت محمد بن سیرین

چـشـمـه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگــر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل که انجام وی غم و بیماری اســت.

اگــر بیند از آن چـشـمـه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.

اگــر بیند آب چـشـمـه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود.

اگــر بیند آب چـشـمـه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این اســت.

اگــر بیند آب چـشـمـه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.

 

تعبیر خواب آب چـشـمـه به روایت امام صادق (ع)

دیدن آب چـشـمـه در خواب بر پنج وجه اســت:

۱- بزرگی وجوانمردی
۲- غم و اندوه
۳- مصیبت
۴- بیماری
۵- طول عمر و زندگی

از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چـشـمـه در مواردی نشان جوانمردی اســت و در مواردی هم غم و اندوه و رنج. دیدن چـشـمـه در خواب خوب اســت بخصوص اگــر در جایی گرم و خشک چـشـمـه آب ببینید.

 

تعبیر خواب آب چـشـمـه به روایت دانیال

اگــر چـشـمـه ای با آب گوارا در خواب ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت اســت.

اگــر چـشـمـه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت اســت.

اگــر در خواب بیند که با آب چـشـمـه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه اســت.

اگــر بیند که آب چـشـمـه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی اســت و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می یابد.

اگــر ببیند آب چـشـمـه کم شد تعبیرش عکس مورد بالاســت.

اگــر خشک شدن آب چـشـمـه را در خواب ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند

اگــر بیند در خانه یا محل کارش چـشـمـه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم واندوه گریه آور دچار می شود اگــر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر اســت.

اگــر ببیند در آب چـشـمـه ای که جوشیده اســت دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگــر قرضی داشته باشد ادا می شود اگــر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگــر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …