تعبیر خواب آب و هوا, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آب و هوا

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آب و هوا به روایت محمد بن سیرین

اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است.
اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است.
اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …