تعبیر خواب آب میوه

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آب میوه به روایت محمدبن سیرین

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن و خوردن آن دلیل منفعت شماست.

تعبیر خواب اب میوه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است. اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …