تعبیر خواب آب شدن یخ

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آب شدن یخ به روابت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود . مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست

اگر در تابستان خواب ببینید که یخ فراوان جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت . ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید.

 

تعبیر خواب آب شدن یخ به روایت محمدبن سیرین

تعبیر خواب یخ درخواب غم و غصه است به خصوص که اگر در فصل سرما باشد

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …