تعبیر خواب آب جوش

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آب جوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. جوشاندن آب فتنه انگیزی است.

 

تعبیر خواب ریختن آب داغ روی زمین به روایت ابراهیم کرمانی

اگر زن بارداری اقدام به انجام چنین کاری کند به این علامت است که صاحب فرزندی خواهد شد که عمر بسیار کوتاهی دارد و در دوران کودکی و در اثر یک اتفاق غم انگیز جان میبازد، چنان چه دیدی پدربزرگ یا مادربزرگ این کار را کردند به این نشانه است که یکی از نزدیکان نزدیک شما در بستر بیماری خواهد رفت و ممکن است دوران بسیار سختی را طی کند.

اگر دیدی پدر مادر و یا یکی از اعضای خانواده ات چنین کرد خوب است و بیانگر ایمن شدن در برابر دشمنان حسودان و یا افرادی هستند که دوست ندارند موفقیت های شما را شاهد باشند و این تیری به چشم اینگونه افراد است، اگر مرده ای را در حال این کار ببینی به این دلیل است که زمان مرگ شما نزدیک شده است

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …