تعبیر خواب آب جاری

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آب جاری به روایت دانیال

اگــر جوی آ ب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود.

اگــر بیند از جویی ناشناخته آ ب زلال می خورد به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آ بی که خورده اســت منفعت به او خواهد رسید.

اگــر بیند از جویی آ ب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست.

اگــر در جوی آ ب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.

اگــر آ ب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آ ب جوی صاف شود.

اگــر بیند بر تختی نشسته اســت که در زیر آن آ ب رو‌ان اســت نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود.

اگــر بیند در جوی آ ب صاف و زلال نشسته اســت از غم خلاص می شود اگــر بیمار باشد شفا می یابد و اگــر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگــر در سفر اســت دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.

 

تعبیر خواب آب جاری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آ ب سیال و رو‌ان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی اســت که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.

اگــر از آ ب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آ ب کثیف اســت یا روشن و صاف.

آ ب کثیف مال و بهره اســت که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آ ب روشن چیزی اســت مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …