تعبیر خواب آب تیره (راکد)

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آب تیره از ابن سیرین

اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.

تعبیر آب تیره از خواب از دانیال

اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد.

تعبیر خواب آب تیره و راکد از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب آب راکد و تاریک اندوه است وغصه

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …