تعبیر خواب آب بازی

تعبير خواب آب بازی از امام جعفر صادق

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير باشد

يقين

قوت

کار صعـب و دشوار

همدم و هم صحـبت کسي شدن

در خدمت مقـام مهم شهر بودن

 

بازگشت به لیست —>

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …